Odmowa odbioru robót budowlanych w przetargach publicznych

Roboty budowlane są specyficznym rodzajem prac często pojawiającym się w zamówieniach publicznych. Zlecenia na wykonanie obiektów, dróg czy termomodernizacji praktycznie zawsze kończą się podpisaniem protokołu odbioru końcowego. W tym miejscu warto zadać sobie dwa pytania. czy zamawiający może odmówić podpisania protokołu oraz czy podpisanie protokołu usterkowego jest równoważne z brakiem zapłaty wynagrodzenia.

Ogłoszenia przetargi – czym jest wykonanie robót budowlanych?

Niezależnie czy umowa na roboty budowlane realizowana jest przez stronę umowy, czy przez podmiot z bazy podwykonawców, do jej odbioru i zapłaty wynagrodzenia niezbędny jest protokół odbioru. Ten może zostać podpisany, gdy całe zadanie zostało wykonane stosownie do zakresu przedmiotowego umowy i specyfikacji przetargowej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2012 roku (I ACa 1046/12) na odbiór nie mają wpływu posiadane przez te roboty nieistotne wady, usterki i niedoróbki.

Ogłoszenia przetargi – kiedy zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru robót budowlanych?

Instytucja odmowy odbioru robót budowlanych znajduje uzasadnienie tylko wtedy, gdy zlecenia wykonywane są:

 • niezgodnie z dokumentacją projektową,

 • niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapisami prawa budowlanego,

 • nienależycie, przez co należy rozumieć posiadane istotne wady, uniemożliwiające użytkowanie zgodne z przeznaczeniem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 roku, II CSK 476/12).

W każdym innym przypadku zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót budowlanych, a ewentualne wady i usterki umieszcza w protokole i zobowiązuje wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie. W tym miejscu informuje także, w jaki sposób i wedle jakich standardów wady te winny zostać usunięte.

Ogłoszenia przetargi – wady istotne i nieistotne

W całym procesie dokonywania odbioru robót budowlanych kluczowe znaczenie ma rozróżnienie wad istotnych i nieistotnych. W wyroku Sądu Apelacyjnego z Białegostoku z dnia 21 marca 2014 roku, (I ACa 842/13) uznano, że jakość wykonanego zlecenia ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy doszło do realizacji zobowiązania umownego. Sąd podkreśla, że roboty muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnego z projekcjami. Obiekt winien być zatem funkcjonalny, przydatny i pozwalać zaspokajać potrzebny zgodne z celem podjęcia zlecenia. W przywołanym wyroku po raz kolejny stwierdzono, że samo ujawnienie wad nie w każdym wypadku powodować będzie skutki niewykonania zobowiązania. O istotności usterek decyduje w tym wypadku zamawiający z inspektorem nadzoru. Jeśli wykonawca nie zgadza się z ostatecznym rezultatem, przysługuje mu prawo sądowego rozstrzygnięcia sporu.

Baza podwykonawców – wypłata wynagrodzenia przy stwierdzeniu wad nieistotnych

Wady nieistotne nie rzutują na prawo do wynagrodzenia wykonawcy. Jeśli w protokole odbioru robót umieszczono tego typu zapisy, ma on prawo domagać się wypłaty za dzieło. W przypadku usunięcia wad zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru oraz zamawiającego przysługuje mu pełne wynagrodzenie. Jak wspomina wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2007 roku (II CNP 70/06) zamawiający nie ma prawa uporczywie domagać się usunięcia usterek o charakterze nieistotnym. Jeżeli na wezwanie wykonawca nie dokona poprawek, wynagrodzenie może zostać wypłacone w niepełnej kwocie. W obu sytuacjach ekwiwalentność świadczenia zamawiającego i przyjmującego zamówienie w chwili oddania dzieła jest zachowana.

Baza podwykonawców – bezpieczeństwo wykonania robót budowlanych z przetargów

Przytoczone zapisy zabezpieczają interesy wykonawców realizujących zlecenia pozyskane z ogłoszeń przetargów. Inaczej niż w przypadku wolnego rynku, gdzie kształt umów może być praktycznie dowolnie formułowany, podmioty publiczne zobligowane są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki temu zapłata wynagrodzenia nawet w przypadku wystąpienia wad nieistotnych, jest obligatoryjna i terminowa. To czy wykonawca dokona korekt, czy może wybierze niższe wynagrodzenie, zależy tylko i wyłącznie od jego woli. Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego cechuje się zatem bezpieczeństwem, ale także:

 • stosunkowo niską konkurencją,

 • brakiem kosztów handlowych i marketingowych,

 • możliwością działania za wynagrodzenie zaproponowane przez wykonawcę,

 • szansą na zyskanie cennych referencji i poleceń.

Ogłoszenia przetargi – gdzie szukać?

Wykonawcy regularnie startujący w przetargach mają zapewniony stały i nieograniczony dostęp do ogłoszeń przetargów. Tego typu usługa realizowana przez serwis https://www.oferent.com.pl zawiera szereg funkcji dodatkowych, które umożliwiają świadome i strategiczne eksplorowanie dostępnych zamówień. Moduł wyszukiwania przetargów pozwala filtrować rekordy względem interesujących nas słów kluczowych, branż, lokalizacji czy terminów wykonania. Platforma na życzenie dostarcza na adres e-mail raport dzienne z informacją na temat świeżo wszczętych postępowań. Oferent.com.pl to także:

 • baza podwykonawców,

 • wyniki przetargów,

 • zlecenia budowlane i inne,

 • licytacje komornicze.

Nowi użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego.


Porady

Powiązane artykuły