Gołdapski „mit absolutoryjny”

Podczas komisji Rady Miejskiej trwają dyskusje dotyczące udzielenia absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Gołdapi (sesja absolutoryjna odbędzie się 28 czerwca). Warto jednak by gołdapscy radni uświadomili sobie to, że w ogromnej większości „od zarania dziejów” nad absolutorium głosują według pewnego schematu, który dla nich jest wygodny, gdyż usprawiedliwia niejako ich niechęć do głębszego zagłębiania się w sytuację finansową gminy.

 

 

 

 

 

Utarł się bowiem wśród niektórych z nich pogląd, że skoro Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu to „głupio byłoby nie zagłosować za przyjęciem absolutorium”. To oczywisty absurd.

Prawda jest natomiast taka, że opinia RIO nie ma charakteru wiążącego i ta instytucja nie ocenia głębiej gospodarności oraz sensowności decyzji finansowych, podejmowanych przez burmistrza. Głębsza analiza należy do komisji rewizyjnej, która proponuje potem na sesji udzielenie (lub nie) absolutorium. Tyle, że „proponuje” nie oznacza – „zobowiązuje”. Jak pisze dr hab. Janina Kotlińska:

Członkowie komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej mają bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie, choć nie zawsze – mimo usilnych prób podejmowanych podczas szkoleń prowadzonych przez członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych z zakresu procedury absolutoryjnej w celu jego uświadomienia – zdają oni sobie z tego sprawę. (…) Członkowie komisji rewizyjnej przed wydaniem opinii o wykonaniu budżetu za dany rok powinni zapoznać się z wieloma dokumentami. Są nimi: uchwała budżetowa oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet roku, którego dotyczy skwitowanie, informacja o wykonaniu analizowanego budżetu za I półrocze, sprawozdania budżetowe i dokumentacja księgowa, protokoły kontroli z wykonania budżetu sporządzone przez inne komisje powołane w danej JST, wyniki kontroli zewnętrznych oraz informacja o stopniu realizacji zaleceń pokontrolnych, jeżeli takowe były. Istotne dla ostatecznej treści wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego są też, a może przede wszystkim, wyniki kontroli przeprowadzanych przez członków tej komisji. Plan tych kontroli uchwalany jest zawsze na początku roku budżetowego, a ich zakres podmiotowy może być bardzo szeroki.

Dlatego: „Udział właściwej regionalnej izby obrachunkowej w całej procedurze absolutoryjnej ma jedynie charakter opiniodawczy”.

Toteż ciekawostką może być wynik głosowania radnych podczas sesji absolutoryjnej (również nad wotum zaufania), choćby w obliczu pękającego w szwach budżetu gminy Gołdap, katastrofy związanej z budową Zakładu Przyrodoleczniczego, związanych z tym dochodzeń prokuratorskich wraz dalszymi wydatkami m.in. na prawne analizy; pełnego sprzeczności sposobu przedstawiania budżetu radnym w ciągu roku; dalszych skutków (w tym finansowych) nieprofesjonalnie wykonanej informatyzacji oraz protokołu kontroli CBA wraz ze stopniem realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Na koniec, dla rozluźnienia atmosfery, pozwolę sobie zacytować „heroiczną” wypowiedź przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Zdzisława Janczuka, która została wyartykułowana na sesji Rady Miejskiej pod koniec ubiegłego roku:

…Chciałbym jeszcze tutaj taką małą konkluzję już od siebie… Mianowicie zwrócić uwagę na ten punkt jedenasty, gdzie nieznana była jeszcze opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja tu bardzo często słyszę, że my tylko nic nie wiemy jako radni słuchamy tylko nie wiadomo kogo, bo pan burmistrz nami rządzi. Sami jesteśmy zdolni do tego, ażeby przeanalizować i omówić, wyciągnąć właściwe wnioski co do tego, czy jest to właściwe, czy nie, czy zarządzanie finansami jest prowadzone w sposób właściwy.
Mamy przykład – organ nadzorujący, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, a co za tym idzie i Minister Finansów również pozytywnie opiniują. Wiec nie ma mowy o tym, że my tutaj coś kombinujemy. W związku z tym proszę jeszcze raz… Zwracam się do wszystkich żebyśmy mieli to na uwadze… Że pracujemy nad tym, żeby było jak najlepiej. Bo my chcemy, żeby ta gmina się rozwijała. Dziękuję…

Podziwiać zatem należy pana niezależność panie radny, pańskie rozumienie analizy budżetu gminy, również niezależność pana kolegów, w tym przewodniczącego Wojciecha Hołdyńskiego i wiceprzewodniczącego Józefa Wawrzyna.

Mirosław Słapik

Cytaty: J. Kotlińska, Absolutorium w jednostce samorządu terytorialnego – ocena pracy organu wykonawczego, Bydgoszcz 2017.


Aktualności

Powiązane artykuły