Ocena Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”

Nie ma jeszcze informacji o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Procedury trwają. Można natomiast rzucić okiem na „Wystąpienie pokontrolne” kontrolerów Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (link niżej) znajdujące się na http://bip.uw.olsztyn.pl/. Dokument sporządzono 5 sierpnia 2019 roku.

Znajdujemy w dokumencie m.in.:

„Na podstawie ustaleń kontroli, prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych przez Miasto Gołdap na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.”

Str. 44:

„W toku kontroli stwierdzono i opisano w niniejszym projekcie nieprawidłowości, polegające m.in. na:

1) wykorzystaniu środków publicznych (dotacji celowych) niezgodnie z przeznaczeniem na łączną kwotę 37 644,06 zł, (0,03% wydatkowanych w okresie 2016-2017 środków dotacji – 1 323 402,97 zł),

2) niegospodarności, czym naruszono zasady wynikające z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Za taki stan rzeczy odpowiada Gmina Gołdap, która zaniechała bieżącego, systematycznego nadzoru nad realizacją tego zadania, nie zabezpieczyła należycie interesów budżetu Gminy (i pośrednio budżetu państwa) i wreszcie nie była zdolna do przeprowadzenia pełnej, rzetelnej i efektywnej kontroli okresowej wykorzystania dotacji na funkcjonowanie ŚDS. ”

http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/kontrole1/wyniki_kontroli/2019/fk_2019/px_wystapienie_pokontrolne_um_goldap_fk_v.431.27.2018.pdf?fbclid=IwAR1FG9aGxn0iDsoxUfTtFcBoMyz11gMtB2VrxNJUyUsU9jOmkukvNyI2vzc

W „Wystąpieniu pokontrolnym” jest polecenie:

„Dokonanie zwrotu w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem kwoty 37 644,06 zł, wydatkowanej na: pokrycie kosztów wynikających z umów „franchisingowych”, zakup stołu rehabilitacyjnego oraz systemu monitoringu ŚDS, na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wraz z należnymi odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, stosownie do przepisów art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Za datę stwierdzenia ww. okoliczności należy przyjąć datę otrzymania wystąpienia pokontrolnego.”


Aktualności

Powiązane artykuły