Podczas tej konferencji podjęte zostały niezwykle istotne tematy dla współczesnego wychowania i edukacji

W Sali Widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia edukacyjna – zadania nowoczesnej szkoły”, podczas której podjęte zostały niezwykle istotne tematy dla współczesnego wychowania i edukacji.

 

 

 

 

 

Konferencja rozpoczęła się powitaniem gości przez Andrzeja Juchniewicza i słowem wstępnym wprowadzającym w tematykę konferencji. Jako pierwszy prelegent wystąpił dr Adam Edward Szczepanowski, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Temat wystąpienia skłaniał do wnikliwej refleksji uczestników spotkania „Kto jest ważniejszy w procesie kształcenia: uczeń czy nauczyciel? Dlaczego on…?” Prelegent podkreślał, jak ważną rolę odgrywa nauczyciel w wychowaniu dzieci i młodzieży i jak jego działania mają ogromny wpływ na kształtowanie osobowości i rozwój społeczny młodego człowieka. Po zakończeniu I panelu nawiązała się żywa, ale jakże konstruktywna dyskusja wśród uczestników konferencji.

W kolejnym wystąpieniu, które było okazją do refleksji na temat szeroko rozumianych wartości, dr Szczepanowski przedstawił „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw najważniejszym zadaniem współczesnej szkoły”. Współczesna rzeczywistość zdominowana przez myślenie w kategoriach ilościowych i ściganie się w osiągnięciu jak najwyższej pozycji społecznej, zdaje się odwracać uwagę człowieka od aspektu wychowania do wartości, nie pozostawiając wiele czasu na kształtowanie postaw. Wartościami ogólnoludzkimi, trwałymi i ponadczasowymi, są te, które nazywamy chrześcijańskimi. Prelegent podkreślił, że na bazie wychowania, które jest pierwszorzędowym zadaniem nauczyciela, można realizować działania edukacyjne, rozumiane jako nauczanie, przyswajanie przez uczniów treści z poszczególnych przedmiotów, zarówno tych ogólnych, jak i zawodowych. Dla pedagoga istotne jest/powinno być przede wszystkim to, że cały proces wychowania związany jest z problematyką wartości, tj. ze społecznym czy też grupowym systemem wartości. Dr Szczepanowski podkreślił, że pedagodzy powinni być doceniani przez dyrektorów szkół także, a może i przede wszystkim, za wychowywanie młodego człowieka, a nie tylko za nauczanie przedmiotowe. „Wychowanie do wartości” zawiera w sobie zadania wychowawcze, które oprócz wiedzy i umiejętności, kształtują serce i charakter człowieka.

Następny panel konferencyjny „Oświata szkolna, perspektywa na 2018” wygłosił Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski. W trakcie wystąpienia wicekurator powiedział o wychowawczej i edukacyjnej roli szkoły, akcentował znaczenie przekazywania uczniom ważnych wartości przez nauczycieli. Prelegent podkreślił, iż zastana sytuacja edukacji wymagała rozległych i daleko idących zmian, które już zostały wprowadzone i w dalszym ciągu będą kontynuowane przez Kuratorium Oświaty. Mówił między innymi o znaczeniu utworzenia szkół branżowych I i II stopnia, przypomniał o autonomii nauczyciela w doborze metod i form pracy, a także o Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Wicekurator Cybulski zapewnił zebranych, że Kuratorium Oświaty będzie wspierać nauczycieli.

Wielokrotnie w wypowiedziach prelegentów, ale także przybyłych uczestników konferencji, przywoływane były myśli Jana Pawła II, jako wybitnego humanisty, który mocno akcentował temat wartości i apelował o godność osoby ludzkiej. Refleksje pedagogiczne nad znaczeniem wartości nie powinny budzić wątpliwości czy proces wychowania realizować opierając się na wartościach, bo jest to sprawą oczywistą, lecz jakie wartości realizować oraz jakie warunki najbardziej sprzyjają przyswajaniu wartości.

 

 

Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Patronat honorowy objęło Kuratorium Oświaty Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie, zaś nad całością spotkania czuwał Andrzej Juchniewicz – promotor i sponsor konferencji. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami i zasłużonymi oklaskami znamienitym prelegentom.

Pedagog Elżbieta Krynicka

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły