Obowiązek odśnieżania i sprzątania chodników

Straż Miejska w Gołdapi przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy drogach publicznych (podstawa prawna – art. 5 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny. ( Podstawa prawna – art. 10 ust. 2 w/w ustawy.)


Aktualności

Powiązane artykuły