Powiat gołdapski podpisał umowę z Caritasem Diecezji Ełckiej

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz wicestarosta Grażyna Senda przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Bożeny Radzewicz podpisali umowę na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.

 

 

 

 

 

Realizatora zadania wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu gołdapskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dom św. Faustyny w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 16 od lipca 2008 roku jest prowadzony przez Caritas Diecezji Ełckiej. Jest to już 3 umowa z tym oferentem.

Istniejąca placówka zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej opiekę i wychowanie. Docelowo może przyjąć 30 dzieci w okresie do 30.12.2020 r., zaś 28 dzieci po tym okresie. Do placówki tej kierowane będą dzieci zarówno z terenu powiatu gołdapskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Red. samodzielny referent ds. zdrowia i pomocy społecznej


Aktualności

Powiązane artykuły