Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

W dniu 6 marca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Zadanie realizowane jest od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

● osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat;

● osób z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

● dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 60 mln. zł. W ramach programu gmina może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Terminy naboru i rozpatrzenia wniosków:

● gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 29 marca 2019 r.;

● wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.;

● minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jeżeli nie jest możliwe złożenie wniosku w ww. formie, dopuszcza się wersję papierową.

UWAGA:

termin składania wniosków upływa 29 marca 2019 r.;
wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie BIP Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Poniżej linki bezpośrednie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019

http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/sfwon

Szczegóły:

PROGRAM-1


Aktualności

Powiązane artykuły