Z Urzędu Miejskiego: Burmistrz Gołdapi zaprasza do składania propozycji na kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszonych do Delegatury KBW w Olsztynie kandydatów na urzędników wyborczych burmistrz Gołdapi zgodnie z § 5 ust. 1 UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych ma możliwość dokonywania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych do Dyrektora KBW w Olsztynie.

 

 

 

 

 

Kandydaci na urzędników wyborczych powinni spełniać następujące kryteria:
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
3) nie być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzami wyborczymi,
pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania lub członkami komisji wyborczej;
4) nie wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia;
5) nie być osobami ujętymi w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy miast na prawach powiatu;
6) nie należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją
7) nie być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00. na adres:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14;
19-500 Gołdap
decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “Z Urzędu Miejskiego: Burmistrz Gołdapi zaprasza do składania propozycji na kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych

 1. gold

  Pisowski Urzędnik Wyborczy wstyd i hańba.

   
  1. Delta

   DLA TYCH IGNORANTÓW ALBO RACZEJ LEPIEJ POWIEDZIEĆ BAŁWANÓW WĄTPIĄCYCH W FAŁSZOWANIE WYBORÓW https://www.youtube.com/watch?v=IHNcAVadYsU

    
 2. Cz

  „Liczba dotychczas zgłoszonych kandydatów do KBW w Olsztynie znajduje się w załączeniu.”
  Gdzie to „załączenie”?

   
 3. Gienek

  Ogłoszenie z cyklu dam prace i jak zwykle brak jest oświadczenia ile zapłacę.

   
 4. Kilka komentarzy zostało odrzuconych. Po prostu szerzących nienawiść (patrz regulamin).

   
  1. wektor

   całe szczęście, że jest hamulcowy w redakcji :).