Z Urzędu Miejskiego: Informacja na temat dofinansowania inwestycji polegających na wymianie źródeł ogrzewania

Informacja ogólna na temat dofinansowania inwestycji polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap.

 

 

 

 

29 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Gołdapi określiła zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji zawarto w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap”, stanowiącym załącznik do uchwały nr L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi.

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania będzie prowadzony od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Wnioski wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, składa w w/w terminie pisemny wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez wymianę źródła ogrzewania lub przyłączenie się do sieci ciepłowniczej bądź gazowej, z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowych urządzeń grzewczych.

Dofinansowaniu podlega:

1) zakup nowych urządzeń grzewczych, które będą trwale związane z obiektem budowlanym:

a) gazowych,

b) elektrycznych,

c) pomp ciepła,

d) automatycznych kotłów odpowiadających 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą,

e) olejowych.

2) podłączenie do sieci:

a) ciepłowniczej,

b) gazowej.

Dotacja może być udzielona wspólnotom mieszkaniowym i osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, które w rozumieniu przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DZ.U.Nr. 112, poz.1316, ze zmianami) klasyfikowane są następująco: 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne, 1121- budynki o dwóch mieszkaniach, 1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach.

Wspólnota Mieszkaniowa może uzyskać dotację na zakup wspólnego urządzenia grzewczego lub podłączenie do sieci całego budynku wielorodzinnego.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku.

Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego lub budowę przyłącza cieplnego bądź gazowego do budynków:

1) jednorodzinnych – do 100% wartości zakupu, nie więcej niż 3 000,00 zł,

2) wielorodzinnych – do 100% wartości zakupu, nie więcej niż 4 000,00 zł.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy. Dotacją nie będą objęte m.in. urządzenia i przyłącza kupione i wmontowane przed podpisaniem umowy dotacji.

Druki wniosków i załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz na stronie www.goldap.pl.

Sprawy związane z dofinansowaniem w/w inwestycji prowadzi inspektor Anita Germaniuk – Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 25, tel. 87 615 60 23.

Poniżej przedstawiamy „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap”.

Załączniki:

Regulamin

Uchwała ws ustalenia zasad dofinansowania

Załącznik nr 1. Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 2. Upoważnienie współwłaściciela

Załącznik nr 3. Wniosek o rozliczenie dotacji


Aktualności

Powiązane artykuły