Przypominamy o zasadach używania fajerwerków

Uprzejmie informuje się, iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dziennik Urzędowy Województwa W-M z dnia 28.10.2013 r., poz. 2959).

 

 

 

Dotyczy ono zakazu używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie (czyli klas F1-F3*), w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zakaz nie obowiązuje: w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia, a także podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym, używanie ww. wyrobów pirotechnicznych klas F1-F3* w okresie całego roku, (wyłączając ww. 4 dni), w miejscach publicznych, odbywa się po uprzednim zawiadomieniu ww. organów. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wydaje pozwolenia na użycie ww. wyrobów, a jedynie przyjmuje przedmiotowe zawiadomienie o ich planowanym użyciu.

*art. 9 ust. 2 w zw. z art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 283).

 

Załącznik:

rozporzadzenie porz nr 1 z 2013 r


Aktualności

Powiązane artykuły