Z Urzędu Miejskiego: Kiermasz świąteczny w SP1

Na zaproszenie rodziców i dzieci, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi burmistrz Tomasz Luto uczestniczył w corocznym kiermaszu świątecznym. Na stoiskach znalazły się ozdoby choinkowe, stroiki, słodkości – własnoręcznie wykonane przez dzieci i rodziców. Najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć z burmistrzem. Tomasz Luto zaszedł również, z koszem cukierków do najmłodszych.

(Red. Urząd Miejski w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Z Urzędu Miejskiego: Kiermasz świąteczny w SP1

 1. Jarek

  Panie Luto pana pracownik Herek podnosi co roku ceny wody o około 120% i zabiera rodziną pieniądze, za które pan otrzymuje pensję z której kupuje pan cukierki. Nie piszę o podwyżce podatków za grunty i nieruchomości. Prościej? Proszę nie zabierać pieniędzy rodziną one sobie kupia cukierki dla dzieci.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. GOŁDAPIANIN

   „Panie Luto pana pracownik Herek podnosi co roku ceny wody o około 120% i zabiera rodziną pieniądze, za które pan otrzymuje pensję z której kupuje pan cukierki.”

   Po pierwsze:
   Na stronie: http://www.pwik.goldap.pl/node/122 podana jest wysokość stawek w zł/m³ wody od roku 2005 do 2016 roku. Co możemy tam zobaczyć? Stosunek cen roku 2016 (październik) do roku 2005 wynosi 1, 799011967, czyli cena wody wzrosła w ciągu około 12 lat o około 79, 90%, co w złotówkach wynosi 3,67 zł/m³ – 2,04 zł/m³= 1 .63 zł/m³. Średnio rocznie podwyżka wody wynosiła 6,65 %, a w złotówkach 0,1358 zł/m³ (czyli 13,58 gr.za m³).
   Jarek skąd takie wyliczenia, że co roku cena wody wzrasta o 120% ?

   Po drugie: Nie Herek, a Cherek.

   Po trzecie: Luto, jako Luto nie zatrudniał prezesa Cherka (prezesa zatrudniła spółka PWiK w Gołdapi), ponieważ nie posiada swojej firmy i posiadać nie powinien, gdy pełni funkcję burmistrza. Ustawa wprowadziła zakazy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).
   W celu zwalczania zjawisk korupcyjnych oraz wykorzystywaniu stanowisk przez osoby pełniące funkcje publiczne dla czerpania korzyści materialnych w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego do polskiego porządku prawnego wprowadzono ograniczenia w zakresie prowadzenia przez niektóre podmioty działalności gospodarczej. Kwestie ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące ważne stanowiska w samorządzie zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
   Artykuł 2 pkt 6 ww. ustawy wskazuje, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą m.in. wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Osoby te nie mogą:
   1) być członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego,
   2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

   Po czwarte: nikt nikomu nie zabiera pieniędzy, dostarczenie usług, towarów (w tym wody) kosztuje, tak samo jak dostawa energii elektrycznej, czy zakup bochenka chleba, czy kilograma cukru (podobnie innych towarów i usług).

   Po piąte: Luto nie otrzymuje bezpośrednio wynagrodzenia z PWiK Gołdap. Jego wynagrodzenie (częsciowo) pochodzi pośrednio ze spółki poprzez np.: podatki od nieruchomości, które są dochodami gminy. Dochody gminy – dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.
   Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 dzieli dochody gminy na grupy.
   Pierwszą z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków. Zaliczamy do niej następujące podatki: Podatek od nieruchomości
   Podatek rolny
   Podatek leśny
   Podatek od środków transportowych
   Opodatkowanie w formie karty podatkowej
   Podatek od spadków i darowizn
   Podatek od czynności cywilnoprawnych
   Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako: a) wpływy z opłaty skarbowej,
   b) wpływy z opłaty targowej,
   c) wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów
   d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96
   e) i z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...