Informacja Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku – karty parkingowe

W związku ze zmianami dotyczącymi wydawania kart parkingowych, które będą obowiązywały o 1 lipca 2014 r. wstępnie informujemy, że od 1. lipca 2014 r. karty parkingowe będzie wydawał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku i będą przysługiwały:

1) Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O; 05-R lub 10-N), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

2) Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu).

3) Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje za opłatą ( 25 zł) i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (wysokość jeszcze nie jest ustalona) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

O kartę parkingową mogą się starać również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. I tę wydaje za opłatą Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W takim przypadku wnioskodawcy wydaje się jedną kartę na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce – na okres 3 lat.

Karta parkingowa traci więc ważność: po upływie terminu ważności karty, w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę, w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał, w razie likwidacji placówki, której wydano kartę, w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydanym do 30 czerwca 2014 r. z orzeczonym jednym z symboli przyczyn niepełnosprawności 10-N, 05-R, 04-0 będą mogły z pozytywnym skutkiem złożyć, już począwszy od 1 lipca 2014 r., wniosek o wydanie karty parkingowej i ją uzyskać. Natomiast wszystkie pozostałe decyle określające stopień niepełnosprawności, wydane włącznie do 30 czerwca 2014 r. nie będą już stanowiły podstawy do wydania karty parkingowej.

Aby uzyskać kartę parkingowa obowiązkowe będzie stawiennictwo do PZO- Giżycko. Osobiście będzie trzeba złożyć wniosek, oraz osobiście odebrać kartę na wezwanie Przewodniczącego Zespołu.

Wnioski o wydanie karty parkingowej oraz numer konta, na który należy dokonywać wpłat zamieścimy w terminie późniejszym. (Red. Starostwo Gołdapskie)

 


Aktualności

Powiązane artykuły