Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2023 r. – rusza nabór wniosków

3 kwietnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

 

 

Zasady przyznawania pomocy

Pomoc finansowa jest skierowana do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aktualnie znajduje się w nim już 12,5 tys. tych organizacji.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 września 2023 r.

Na co można przeznaczyć pomoc?

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

  • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Stawki pomocy w 2023 r.

W 2023 r. kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 3 tys. zł i wynoszą:

  • 8 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków;
  • 9 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków;
  • 10 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Pomoc od 2018 r.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku. Pomoc ta jest udzielana od 2018 r.

Łącznie, od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.), koła otrzymały blisko 197,5 mln zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie—nabor-2023.

Źródło: https://www.gov.pl/

Powiązane artykuły