Szkolenie „Metoda strukturalna do nauki czytania i pisania”

Kadra ZPEW w Gołdapi poszukując nowatorskich rozwiązań metodycznych umożliwiających skuteczną naukę czytania i pisania swoich uczniów, sięgnęła po autorski program dr Joanny Guzik-Iwińskiej do nauki czytania i pisania dla uczniów z deficytami rozwojowymi.

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, które mają trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Deficyty te najczęściej występują u osób z:
– dysleksją rozwojową,
– niepełnosprawnością intelektualną,
– niedosłuchem,
– niedowidzeniem,
– dyslalią,
– dyzartrią,
– afazją,
– ADHD,
– autyzmem i zespołem Aspergera,
– zaburzeniami zachowania,
– innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).
Wysoka skuteczność metody została potwierdzona w badaniach naukowych i posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:
– diagnoza poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP – Karty Oceny Czytania i Pisania);
– motywacja do nauki czytania i pisania, która podlega ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki;
– terapia z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych;
– współpraca nauczyciela/terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia;
– systematyczność ćwiczeń.


Aktualności

Powiązane artykuły