Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego i bonifikatach

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się z mocy prawa właścicielami tych gruntów 1 stycznia 2019 roku.

Burmistrz Gołdapi z urzędu wyda zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nowy właściciel ponosi opłaty przekształceniowe przez 20 lat w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej w terminie do 31 marca każdego roku bez odrębnego powiadomienia. Wysokość tej opłaty będzie wskazana w zaświadczenie o przekształceniu. Opłatę za rok 2019 można uregulować do 29 lutego 2020 roku.

Opłatę można również uiścić jednorazowo. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

27 lutego 2019 roku Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gołdap w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat / Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi/. Uchwała ta wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Informacja o wejściu w życie uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.goldap.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Od dnia wejścia w życie w/w uchwały właściciel gruntu, który otrzymał zaświadczenie potwierdzające fakt przekształcenia, może zgłosić na piśmie Burmistrzowi Gołdapi zamiar jednorazowego jej wniesienia. Burmistrz Gołdapi poinformuje na piśmie właściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej i wysokości udzielonej bonifikaty.

Zgodnie z w/w uchwałą bonifikata przysługuje:

1. Osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bądź udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi;

2. Spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami w części związanej z lokalem mieszkalnym.


Bonifikata może być udzielona tym którzy wywiązują się z zobowiązań wobec Gminy Gołdap z tytułu: podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Aktualności

Powiązane artykuły