Są jeszcze pieniądze z RPO dla aktywnych i pomysłowych

Kolejne jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową; wdrażaniem programów zdrowotnych; aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; ułatwianiem dostępu do usług społecznych w tym integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

 

Zarząd województwa zdecydował o rozstrzygnięciu dwóch konkursów oraz ogłoszeniu kolejnych konkursów z RPO WiM 2014-2020.

Blisko 4 mln zł unijnego wsparcia powędruje do Nidzicy na remont zamku i wzgórza zamkowego. Projekt jest realizowany w ramach Osi Kultura i dziedzictwo (Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe). Całkowity koszt projektu to 4,8 mln zł.

24 firmy, fundacje i stowarzyszenia otrzymają dofinansowanie na realizację projektów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania projektów to ponad 33 mln zł. Lista wybranych projektów znajduje się na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4537/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-nabor-nr-rpwm110101-iz0028-00318

Kolejne jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. W tym konkursie przewidziano wsparcie dla projektów polegających na: budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę. Na wsparcie takich projektów przewidziano w konkursie 43,7 mln zł  z RPO WiM 2014-2020 (Oś Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa). Wnioski będzie można składać od 18 lutego do 18 marca.

3,3 mln zł zarezerwowano na dofinansowanie projektów, których celem jest  poprawa stanu zdrowia pracowników, poprzez opracowanie i wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej (Oś Regionalny Rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się). Wnioski można składać od 18 lutego do 18 marca.

Dwa kolejne konkursy dotyczą działań mających na celu włączenie społeczne. W pierwszym z nich (Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym) promującym działania zmierzające do podniesienia aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia podmiotów świadczących kompleksowe usługi społeczno-zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na rynku pracy do wzięcia jest w sumie 14,5 mln zł, w ogłoszonej właśnie I rundzie konkursowej – 4,8 mln zł.

Drugi konkurs (Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym) zakłada wsparcie przedsięwzięć obejmujących działania zmierzające do ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych. Alokacja w tym konkursie to 10 mln zł, w I rundzie konkursowej – ponad 3,3 mln zł. Wnioski w obu konkursach można składać od 18 lutego do 4 marca.

Szczegóły oraz regulaminy wszystkich konkursów są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

 

 

Powiązane artykuły