Jest możliwość dofinansowania miejsc pamięci i miejsc historycznych

Informujemy o możliwości ubiegania się o środki finansowe w kolejnej edycji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działań mających na celu trwałe ich upamiętnienie.

 

 

 

 

W ramach programu mogą być finansowane zadania polegające na otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, remontowych i robót budowlanych; zabezpieczenia i utrzymania w jak najlepszym stanie; korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości i autentyzmu; popularyzowania i upowszechniania wiedzy.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz. 972 i 1086); organizacje pozarządowe; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Najbliższy nabór do programu zakończy się 31 stycznia 2018 r. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, w zakładce Finanse, w zakładce Programy Ministra: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php.

W razie dodatkowych pytań, wątpliwości, uwag dotyczących programu, proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Dziedzictwa Kulturowego: Panem Jakubem Salas Arietą, (tel.: 22 42-10-352, jsalas@mkidn.gov.pl), Panią Ewą Zapolską-Pilich (tel.: 22 42-10-406, ezapolska@mkidn.gov.pl) oraz Panem Romanem Wojno (tel.: +48 42-10-406, rwojno@mkidn.gov.pl).

Jednocześnie w nawiązaniu do sytuacji prawnej wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2016 poz. 749) oraz do przejęcia zadań Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN uprzejmie przypominam, że program Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju jest nowym trybem finansowania zadań, które do 1 sierpnia 2016 r. realizowała ROPWiM.

 

Powiązane artykuły