Konkurs: „Grabowo wczoraj – dziś – jutro”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Gołdap do wzięcia udziału w konkursie i przedstawieniu swojej wizji, fantazji, pomysłowości w pracy na temat –  Grabowo kiedyś, Grabowo współcześnie, Grabowo w przyszłości.

Załączniki:

Konkurs o Grabowie_regulamin

Konkurs o Grabowie_zalacznik

Regulamin konkursu  

Organizator konkursu
·       Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie.

Cele konkursu

·       rozwijanie zainteresowań historycznych, przyrodniczych, fantastycznych

·       rozwijanie  umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastyczno – technicznymi  w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń, fantazji oraz wiedzy historycznej,

·       kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem lokalnym, jego historią oraz odpowiedzialności za jego stan,

·       rozwijanie zainteresowań artystycznych i twórczych wśród dzieci i osób dorosłych.

Uczestnicy konkursu
·       w konkursie mogą wziąć udział dzieci, rodzice, mieszkańcy Grabowa i gminy Gołdap.
Warunki udziału w konkursie

·       warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie  3  prac. Każda praca powinna być wykonana na papierze formatu A4 i przedstawiać Grabowo kiedyś, Grabowo współcześnie, Grabowo w przyszłości. Prace należy połączyć w jedną całość.

·       uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw prac.

Informacje dotyczące prac konkursowych
Do każdej pracy powinna być dołączona kartka z następującymi informacjami:

·       dane autora – imię i nazwisko

·       w przypadku dzieci- podpisana przez rodziców / prawnych opiekunów klauzula –  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu”( wzór karty informacyjnej – załącznik nr 1)

Kryteria oceny prac konkursowych

·       oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, wkład własnej pracy.

Termin oddawania prac konkursowych

·       Prace powinny być dostarczone do końca marca 2017 roku.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu i tryb wyłaniania laureatów

·       Podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2017 roku.

·       Oceny prac dokona komisja konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe. Nagrody  zostaną  wręczone na apelu szkolnym. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie podsumowania konkursu.

Postanowienia końcowe

·       Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druki w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

·       Od postanowień jury nie przysługują odwołania.

·       Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.

·       Prace niekompletne formalnie nie będą oceniane przez komisję konkursu.

·       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac, zaś zgłoszenie na niniejszy konkurs traktowane będzie jako zgoda autora na nieodpłatne użycie jego pracy w publikacjach związanych z konkursem.

 

Miejsce dostarczenia prac konkursowych

·       Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie – Ewa Wronowska

 


Aktualności

Powiązane artykuły