Ogloszenie Urzędu Miejskiego

Burmistrz Gołdapi zleci wykonywanie czynności w zakresie opiekuna świetlicy wiejskiej w Galwieciach.

1. Ramowy opis wykonywanych czynności:

– organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w świetlicy wiejskiej

w Galwieciach;

– prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego;

– organizacja imprez w świetlicy i na rzecz środowiska lokalnego.

 

2. Miejsce i czas zlecenia – świetlica wiejska w Galwieciach, godziny popołudniowe, 20 godzin tygodniowo.

 

4. Wymagania pożądane – kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

i wysoki stopień zaangażowania w pracę, umiejętność podejmowania decyzji, znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno-rekreacyjną.

 

5. Wymagania niezbędne – wykształcenie średnie.

 

6. Wymagana dokumentacja:

– list motywacyjny,

– curriculum vitae,

– pisemna koncepcja funkcjonowania świetlicy,

– dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie, odbyte szkolenia i umiejętności,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

 

 

Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

Termin składania ofert: do 24 października 2014 r. do godz. 15.15.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać zdanie o treści: „Opiekun świetlicy wiejskiej w Galwieciach”

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia ofert.

 

Burmistrz Gołdapi

/-/ Marek Miros

(Ogłoszenie płatne)


Aktualności

Powiązane artykuły