Starosta wyjaśnia…

W nawiązaniu do wiadomości umieszczonej na stronie internetowej gołdap.org.pl w dniu 16.11.br. pt. „Po długich perypetiach drogę przekazano”, Starosta Gołdapski wyjaśnia, iż:
Przepisy prawa art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), zobligowały Starostę Gołdapskiego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości 31.701,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset jeden złotych) za prawo własności nieruchomości, przejętej z mocy prawa przez Gminę Gołdap, na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 137008N Gołdap – Rostek – Kośmidry odcinek od ul. Żeromskiego do wysypiska śmieci” oraz zobowiązania Gminy do wypłacenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela.
Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania był operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, uwzględniający stan nieruchomości z dnia wydania decyzji lokalizacyjnej tj. 06.10.2010 r. oraz poziom cen na dzień wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania tj. 02.06.2011 r.


Aktualności

Powiązane artykuły