„Lepsze Życie, Bez Używek!” w klasach V-VIII

W ramach programu „Lepsze Życie, Bez Używek!” uczniowie klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 aktywnie uczestniczyli w lekcjach biologii, rozwijając swoje zainteresowania przyrodnicze oraz pasje naukowe.

Lekcje biologii były integralną częścią programu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz przeciwdziałania narkomanii realizowanego w Gminie Gołdap. Program ten, znany jako „W życiu dobre rozdanie, to używek unikanie!” skupia się na edukacji dotyczącej zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. W ramach tych działań kładzie się duży nacisk na rozwijanie pasji uczniów, co stanowi skuteczny sposób przeciwdziałania nałogom.

Podczas lekcji biologii uczniowie klas V-VIII mieli okazję do aktywnego eksplorowania przyrody, zdobywania wiedzy na temat roślin, zwierząt oraz ekosystemów. Dzięki zajęciom terenowym oraz eksperymentom laboratoryjnym, uczniowie odkrywali fascynujący świat przyrody, ucząc się rozpoznawania gatunków, zrozumienia procesów ekologicznych oraz ochrony środowiska.

Rozwijanie pasji przyrodniczych to doskonały sposób na przeciwdziałanie nałogom. Zainteresowanie naukami przyrodniczymi nie tylko wzbogaca wiedzę i umiejętności, ale także oferuje zdrowe alternatywy spędzania czasu wolnego, sprzyjając aktywności na świeżym powietrzu i integracji z przyrodą. Udział w takich zajęciach pomaga uczniom budować pozytywną samoocenę oraz daje im narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami, co jest kluczowe w zapobieganiu uzależnieniom.

Liczymy, że rozwijanie zainteresowań przyrodniczych nie tylko pogłębi wiedzę uczniów, ale również przyczyni się do kształtowania zdrowych nawyków i wartości, które pomogą im unikać negatywnych wpływów i nałogów w przyszłości.

Anna Przybyło

Martyna Fiszer


Aktualności

Powiązane artykuły