Szansa na dofinansowanie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie zasadami wymienionymi poniżej.

 

Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 5 i 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert https://www.witkac.pl/ w terminie do 29 stycznia 2021 r. do godz. 15.30 – na zadania realizowane w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. (limit środków przeznaczonych na dotacje: 260 000 zł)

Zakres wsparcia:
https://warmia.mazury.pl/…/1.ogloszenie.kultura.21.pdf
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Partyzantów 87, tel. (89) 521 69 29.

 

Powiązane artykuły