Krzyżówka na Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja przypada Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który jest obchodzony od 1985 r. Święto zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

W związku z tym nasza biblioteka przygotowała dla Państwa konkurs – zabawę, która polega na rozwiązaniu krzyżówki. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Hasła związane są z literaturą i biblioteką. Dla pierwszych 10 osób, które spełnią warunki regulaminu biblioteka przygotowała upominki.

Gorąco zachęcamy do zmierzenia się z naszą krzyżówką!

Regulamin konkursu „Krzyżówka” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31,
19-500 Gołdap, właściciel stron: http://www.bpgoldap.pl https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Go%C5%82dapi-142486572518719/
2. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Gołdap. Celem konkursu jest promowanie biblioteki wśród gołdapian oraz możliwość sprawdzenia się z wiedzy dotyczącej m.in. literatury, poprzez wypełnienie krzyżówki z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
3. Uczestnik konkursu musi być autorem rozwiązania krzyżówki.

II. Czas trwania konkursu
1. Rozwiązanie należy przesłać w dniu 8 maja 2020 roku do godz. 14:00.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie udział biorą osoby pełnoletnie, które w dniu 8 maja 2020 r. do godziny 14:00 wyślą rozwiązanie krzyżówki wraz z oświadczeniami, znajdującymi się w pkt. 3, które należy skopiować i wkleić w treść e-maila.
2. Zdjęcie należy przesyłać na adres: dzs@bpgoldap.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs „Krzyżówka”.
3. W treści maila prosimy o podanie:

Imienia, nazwiska i numeru telefonu oraz skopiowanie i wklejenie poniższej klauzuli:
Zgłaszam moje uczestnictwo w konkursie „Krzyżówka” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi oraz
w związku z tym oświadczam, że:
• [TAK / NIE]* zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu (w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
• [TAK / NIE]* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu;
• [TAK / NIE]* wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby udokumentowania przebiegu Konkursu (w szczególności dekoracji laureatów) i promocji działalności Organizatora oraz przyjmuję do wiadomości, iż mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych;
• [TAK / NIE]* jestem osobą pełnoletnią.
* – niewłaściwe usunąć

4. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w przypadku gdy przesłany e-mail nie będzie zawierał stosownych oświadczeń lub gdy wpłynie przed lub po wyznaczonym terminie.
5. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie w konkursie i zostać laureatem tylko jeden raz.

IV. Nagrody
1. Nagrody (niespodzianki) zdobędzie 10 pierwszych uczestników konkursu, którzy spełnią wszystkie warunki z punktu III. Na uczestników będzie czekało 10 upominków (niespodzianek).
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu upominku za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mailowy laureata. Informacja zostanie rozesłana
8 maja 2020 r.
3. Nagrody można będzie odebrać osobiście w Bibliotece Publicznej w Gołdapi po wcześniejszym kontakcie e-mailowym i uzgodnieniu terminu.
4. Nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora.

V. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31,
19-500 Gołdap, adres e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl , zwany dalej Administratorem lub Organizatorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl .
3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją konkursu „Krzyżówka” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Dotyczy to również umieszczenia informacji o laureatach Konkursu (imię, nazwisko i wizerunek) w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, np. na oficjalnych stronach internetowych Administratora – www.bpgoldap.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook).
6. Dane osobowe laureatów Konkursu (imię, nazwisko i wizerunek), mogą zostać przekazane Gminie Gołdap, lokalnym mediom w celach, o których mowa w pkt. 5. Dotyczy to również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail) a także Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności. (np. portal Facebook oraz Youtube).
7. Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 6).

VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, wspierany, administrowany ani finansowany przez portal www.facebook.com.

Gołdap, 6. 05. 2020 r.


Aktualności

Powiązane artykuły