Zmiany na polsko-rosyjskiej granicy

Informujemy, że z soboty na niedzielę od północy (14/15 marca 2020 r. ) od godziny 0.00 (czasu polskiego) do odwołania zawieszony będzie ruch graniczny na dwóch przejściach z obwodem kaliningradzkim: Gołdap – Gusiew oraz Gronowo-Mamonowo. 

Pozostałe przejścia graniczne z Federacją Rosyjską, tj. drogowe przejście graniczne Bezledy – Bagriatonowsk i Grzechotki -Mamonowo II oraz kolejowe przejście graniczne Braniewo-Mamonowo i Skandawa-Żeleznodorożnyj będą otwarte całodobowo dla ruchu towarowego.

Od niedzieli 15 marca wprowadzone zostaną ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez cudzoziemców.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
 • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Jednocześnie utrzymana zostaje kontrola sanitarna. Ponadto po przekroczeniu granicy państwowej osoba ma odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

W trakcie odprawy podróżny ma obowiązek przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o:

 • adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
 • numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

Więcej informacji:

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/436

I


Aktualności

Powiązane artykuły