Jakie działania podjęła Gmina Gołdap w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce?

– rozpowszechnianie informacji edukacyjnych dotyczących koronawirusa (słupy ogłoszeniowe, strona internetowa urzędu, portal facebook urzędu, inne media, sołtysi),

– rozpowszechnianie informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę (słupy ogłoszeniowe, strona internetowa urzędu, portal facebook urzędu, inne media, sołtysi)

– spotkania z dyrektorami palcówek oświatowych od początku marca w sprawie zaleceń ws. podniesienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oświaty

– wystosowanie listu informacyjnego do rodziców ponad 2.500 uczniów i wychowanków z terenu gminy placówek publicznych i niepublicznych o sposobie postępowania w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem i ewentualnej ścieżki postępowania w przypadku złego samopoczucia

–  zamknięcie dla uczniów placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), również żłobków i przedszkoli, przy czym we wszystkich szkołach nauczyciele utrzymują zdalny kontakt z uczniami, zadawane są prace powtórkowe oraz polecane są uczniom platformy e-learningowe,

– wykonywanie poleceń wojewody w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,

– zabezpieczenie miejsc do kwarantanny pojedynczym osobom wracającym z zagranicy,

– zabezpieczenie kierowcy zatrudnionego w urzędzie w celu ewentualnej konieczności dostawy próbek do specjalistycznego laboratorium,

– przygotowanie stołówek w placówkach oświatowych na potrzebę zapewnienia żywności osobom przebywającym w kwarantannie lub potrzebującym takiej pomocy,

– stały kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie działań związanych z kwarantanną (policja, straż graniczna, wojsko, straż pożarna, starostwo powiatowe),

– zamieszczenie skrzynki do korespondencji przed wejściem do budynku urzędu w celu redukcji bezpośredniego kontaktu,

– zdalny kontakt (wideokonferencja) z wojewodą warmińsko-mazurskim, udział biorą prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie i wójtowie województwa warmińsko-mazurskiego – omówienie  bieżącej sytuacji w województwie związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce,

– zawieszenie do odwołania wszystkich wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez gminę i jednostki organizacyjne,

– zamknięcie dla interesantów instytucji kultury (biblioteka, dom kultury),

– zamkniecie dla użytkowników obiektów sportowych OSiR,

– zamknięcie dla interesantów do odwołania gminnych jednostek organizacyjnych, przy czym wszystkie instytucje na bieżąco realizują swoje zadania zdalnie (telefon, e-mail), urzędnicy i pracownicy pozostają na swoich stanowiskach lub są w stanie gotowości,

– pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu diagnozowania miejsc grupowania się młodzieży,

– gotowość Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym do zaangażowania w pomoc służbom,

– przeprowadzenie rewizji pod kątem zdolności urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody oraz urządzeń kanalizacyjnych pod kątem odprowadzania ścieków,

– gotowość Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia pomocy osobom potrzebującym, przebywającym w kwarantannie lub potrzebującym wsparcia,

– współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej ze wskazaną odgórnie organizacją, która ma zapewnić pomoc żywnościową,

– współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z odpowiednimi służbami dotycząca dostarczania żywności,

– spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Gołdap (planowanie i podejmowanie działań w poszczególnych jednostkach w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – 4 od początku marca; obecnie na zasadach wideokonferencji),

– gotowość pracowników wszystkich jednostek gminnych do pomocy w wykonywaniu nałożonych zadań,

– wskazanie osób decyzyjnych na wypadek wyłączenia kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy z bieżących działań,

– zabezpieczenie pracowników urzędu w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) na potrzeby obsługi mieszkańców np. wydawanie dowodów osobistych, aktów zgonu, urodzenia, zawieszanie działalności gospodarczej,

– przejście części pracowników jednostek gminnych na pracę zdalną.

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Gołdapi oraz gminne jednostki organizacyjne są w stałym kontakcie z instytucjami zaangażowanymi w działania związane w zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii. Podejmowane są starania w pozyskiwaniu bieżących informacji od poszczególnych instytucji, natomiast nie zawsze uzyskane informacje są wyczerpujące. Oprócz ww. działań praca i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gołdapi i gminnych jednostek organizacyjnych w ostatnich dniach jest nastawiona na przeciwdziałanie skutkom i następstwom pandemii koronawirusa. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gołdapi realizują swoje zadania i wykonują obowiązki na stanowiskach. Mieszkańcy mogą kontaktować się z pracownikami i załatwiać sprawy zdalnie drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformy internetowe. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia korespondencji kierowanej do Urzędu w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu.


Aktualności

Powiązane artykuły