Kontrola placu zabaw obowiązkiem administratora

kontrola-placu-zabaw-obowiazkiem-administratora

W ostatnich latach przeżywamy „boom” na promocję kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Rozwija się dynamicznie infrastruktura służąca upowszechnianiu wypoczynku i sportu na świeżym powietrzu. Mowa tu głównie o placach zabaw dla dzieci.

Obowiązki administratora

Place zabaw, zlokalizowane są głównie przy szkołach, centrach kultury i innych budynkach użyteczności publicznej. Administratorami placów zabaw są więc najczęściej dyrektorzy tych placówek lub wójtowie i burmistrzowie. Główny obowiązek administratora to kontrola placu zabaw. Kontrole przeprowadzane w celu stwierdzenia użyteczności i bezpieczeństwa korzystania z urządzeń rekreacyjnych dla dzieci powinny być przeprowadzane przez uprawnione do tego osoby.

Rodzaje kontroli

Kontrole placu zabaw podzielono na cztery rodzaje wg stopnia szczegółowości:

  • kontrola pomontażowa,

  • oględziny okresowe,

  • kontrola funkcjonalna,

  • kontrola główna.

Pierwszy typ kontroli powinien być przeprowadzany po wykonaniu montażu urządzeń, a przed oddaniem placu do użytku. Nie ma tu znaczenia, że zamontowane urządzenia mają odrębne certyfikaty jakości. Kontrola pomontażowa ma wykazać sprawność i bezpieczeństwo placu zabaw jako całości, po wyeliminowaniu błędów w wyniku montażu sprzętu.

Oględziny okresowe administrator może przeprowadzać co 1-7 dni. Oględziny ograniczają się do stwierdzenia poziomu zużycia urządzeń lub ich stanu w wyniku działania warunków atmosferycznych, czy też w wyniku aktów wandalizmu. Zagrożeniem mogą być połamane części lub ich brak, ostre sterczące krawędzie, rozbite szkło (oględzinom podlega również nawierzchnia placu).

Kontrola funkcjonalna, przeprowadzana co 1-3 miesiące, jest bardziej szczegółowa i skupia się głównie na ocenie zużycia sprzętu w wyniku jego eksploatacji. Oceniana jest kompletność i zwartość konstrukcji i nawierzchni.

Coroczna kontrola główna to ogólne stwierdzenie stanu wyposażenia placu zabaw oraz jego nawierzchni, fundamentów. Musi wykazać, w jakim stopniu na sprawność urządzeń mają wpływ warunki pogodowe oraz stwierdzić stan po dokonaniu ewentualnych napraw i konserwacji, a także ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Kto przeprowadza przeglądy

Kontrole, zwłaszcza te pomontażowe i główne, przeprowadzają najczęściej inspektorzy nadzoru budowlanego, z tego względu iż wymagają one znajomości norm z grupy PL-EN 1176. Norma ta mówi o wymogach stawianych wyposażeniu i nawierzchni placu zabaw.

Pozostałych przeglądów może dokonać we własnym zakresie administrator obiektu lub osoba przez niego wskazana. Nie jest tu wymagana znajomość norm.

Wskazane jest sporządzenie planu kontroli i jej udokumentowanie, co ma przełożenie na bezpieczeństwo użytkowników, bowiem wszelkie zaniedbania w tym zakresie obciążają administratora obiektu.


Porady

Powiązane artykuły