Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi realizuje  projekt: „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” realizuje  projekt: „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” (II cykl naboru)

Projekt jest współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zrekrutuje 10 osób

Zostanie utworzona również lista rezerwowa.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – not in employment, education or training).

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekty przewidują również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projektach uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.

Termin zakończenia projektów: 31 października 2019 r.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”: 42 734 756,35 zł.

Koordynator projektu: Małgorzata Kwiatkowska

CKiW OHP w Gołdapi

tel. 87 615 05 07 wew. 20

e-mail: projekty.ohp@wp.pl


Aktualności

Powiązane artykuły