Jeszcze do piątku trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańców do 15 września. Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych wniosek mogą złożyć do 15 października. Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Oświaty Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Gołdapi pok. nr 26 II piętro.

 

 

 

 

Wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, u których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 514,00 zł netto. Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus”.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Gołdap, uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (wg stanu prawnego do 31.10.2018).

Stypendium to refundacja poniesionych wydatków związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziałem w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. opłaty za udział w zajęciach nauki języków, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie, wycieczki szkolne, wyjścia do kin, teatrów lub inne imprezy organizowane przez szkołę itp. Przyznane stypendium może być przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy edukacyjnych, w szczególności zakupu podręczników, odzieży sportowej, programów komputerowych, zeszytów, słowników, stroju sportowego, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii, atlasów, przyborów, pomocy szkolnych, itp. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie. Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz innych okoliczności.

Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia w danym roku szkolnym ustala się przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto – do 248 zł oraz przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto – do 186 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 do rozliczenia poniesionych wydatków obowiązywać będą faktury, rachunki, umowy za zakup podręczników od czerwca 2018 r. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych. Abonament internetowy od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Bilety za dojazdy do szkoły od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Gołdap stypendium szkolne przyznano 295 uczniom. Łączna kwota wypłaconego stypendium w roku szkolnym  wyniosła  292 917 zł.

Wymagane dokumenty
1.  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (dostępny na stronie www.goldap.pl lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi),
2.  Zaświadczenie o wysokości:
– dochodu netto z zakładu pracy
– renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
– alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z OPS – funduszu alimentacyjnego),
3.  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
4.  Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
5.  Zaświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
6.  Zaświadczenie lub decyzja z OPS o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
7.  Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.
8.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
9.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
10.  Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół, podległych Gminie Gołdap tj.: Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 3, 5 Sp.  Grabowo, SP Pogorzel.
11. Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Regulamin i wniosek do pobrania pod linkiem: http://bip.goldap.pl/pl/1243/24490/uchwala-nr-lxiii-43-218-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-14-sierpnia-218-r-w-sprawie-regulaminu-udzielania-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-zamieszkalych-na-terenie-gminy-goldap.html


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Jeszcze do piątku trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2018/2019

  1. Jola

    Właśnie dziś chciałam złożyć, 15 września. A tu sobota, urząd nie pracuje 🙂

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...