W nawiązaniu do wpisu: Komu zależało, żeby „było nas mniej”?

W nawiązaniu do wpisu: Komu zależało, żeby „było nas mniej”? postaramy się rozjaśnić nieco sytuację, co nam ułatwiły odpowiedzi uzyskane od olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego i olszyńskiego oddziału GUS. Dane o liczbie ludności pod koniec roku przedwyborczego dostarczają do delegatur Krajowego Biura Wyborczego poszczególne gminy (np. urzędnik upoważniony przez burmistrza lub wójta).  Niżej cytujemy odpowiedź delegatury KBW:

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 373 Kodeksu wyborczego liczbę radnych wybieranych do rad ustala wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.

Na podstawie § 13 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców (…) Dz. U. 2017 r., poz 1316, Burmistrz Gołdapi (z up. Burmistrza inspektor Sylwia Grotkowska) przekazał do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie informację, w której wskazano liczbę mieszkańców – 19827 (stan na dzień 31 grudnia 2017 r). 

Meldunki o stanie rejestru wyborców, w tym za IV kwartał 2017 r., są dostępne na naszej stronie: http://olsztyn.kbw.gov.pl/351_Rejestr_wyborcow/1/21200_Rejestr_Wyborcow_2017

Informacja o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. została przekazana Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Na tej podstawie Wojewoda zarządzeniem nr 44 z dnia 12 lutego 2018 r. ustalił liczbę radnych w poszczególnych gminach województwa warmińsko-mazurskiego (Gołdap – 15). 

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2018/843/

Liczba radnych w gminach, w zależności od liczby mieszkańców, wynika z art. 17 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Na podstawie meldunków wyborczych widać systematyczny spadek liczby mieszkańców w gm. Gołdap:
I kwartał 2017 r. – 20182 mieszkańców;
II kwartał 2017 r. – 20167 mieszkańców;
III kwartał 2017 r. – 19875 mieszkańców;
IV kwartał 2017 r. – 19827 mieszkańców;
I kwartał 2018 r. – 19798 mieszkańców.

Natomiast GUS kieruje się danymi uzyskanymi z ostatniego spisu powszechnego – dodając pod koniec roku liczbę narodzin lub odejmując aktualną liczbę zgonów podaną przez urzędy stanu cywilnego.

Inni napisali: Komu zależało, żeby „było nas mniej”?


Aktualności

Powiązane artykuły