Ze Starostwa: Podpisanie umowy na realizację zadania termomodernizację budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego

W poniedziałek 19 marca starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz wicestarosta Grażyna Senda przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Bożeny Radzewicz, podpisali umowę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego”.

 

 

 

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie. Koszt inwestycji wynosi 9 085 611,32 zł, z czego 6 998 112,60 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 48,9 proc. efektywności energetycznej 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Gołdapskiego poprzez przeprowadzenie w okresie do grudnia 2018 r. kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów w oparciu o wytyczne dokumentacji technicznej i audytów energetycznych. Jest to najważniejsza dla powiatu inwestycja w obecnej kadencji.

Po jej zakończeniu pacjenci, lekarze, personel szpitala oraz odwiedzający odczują znaczne podwyższenie standardów funkcjonalnych i estetycznych. Osiągnięcie głównego celu projektu będzie skutkiem zaplanowanych zadań termomodernizacyjnych w budynkach ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego tj: – GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – budynek główny szpitala; GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – budynek administracji, poradni i laboratorium,; GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – budynek pogotowia; ZPE-W w Gołdapi – budynek administracyjno-dydaktyczny; ZPE-W w Gołdapi – budynek sali gimnastycznej.

W ramach tych zadań zostaną m.in. wymienione okna i drzwi zewnętrzne, docieplone ściany zewnętrzne, stropy, zostanie wymieniona instalacja c.w.u i c.o., wentylacja, oświetlenie.

Prace budowlane mają być zrealizowane w 2018 roku.


Aktualności

Powiązane artykuły