Przedsięwzięcia międzynarodowe mogą liczyć na wsparcie samorządu wojewódzkiego

Zgłoszenia do konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU” przyjmowane są do 16 lutego 2018 roku.

 

 

 

 

Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:
– budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe,
– służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
– służących aktywizacji społeczności lokalnych, na przykład poprzez wymianę młodzieży,
– promujących województwo warmińsko-mazurskie za granicą.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868).

Do składania wniosków upoważnione są również gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 2 tys zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 5 tys. zł. Wkład własny wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu. Maksymalna łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 tys. zł.

Projekty muszą być zrealizowane w terminie od 1 maja do 10 listopada 2018 roku.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs”

Więcej informacji o konkursie oraz załączniki pod linkiem http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1813-przedsiewziecia-miedzynarodowe-moga-liczyc-na-wsparcie-samorzadu

Powiązane artykuły