Pracowali nielegalnie na budowie

Firma z Białegostoku wykonująca roboty budowlane na terenie Gołdapi zatrudniała 9 obywateli Ukrainy bez wymaganych dokumentów. 28 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zakończyli czynności kontrolne prowadzone w przedsiębiorstwie budowlanym na jednej z budów. W trakcie działań kontrolnych ujawniono, iż dziewięciu z wykonujących tam pracę obywateli Ukrainy nie posiada wymaganych dokumentów umożliwiających im legalną pracę na terytorium Polski.

 

Właściciel firmy nie zawarł również z cudzoziemcami wymaganych umów o pracę.

W wyniku zakończonych czynności stwierdzono nielegalne powierzenie oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Powyższe naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla przedsiębiorcy z Białegostoku skutkować będzie skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny nie niższą niż 3 tys. zł.

Natomiast obywatele Ukrainy oświadczyli, iż mieli świadomość, wykonywania pracy „na czarno”, tłumacząc to chęcią spróbowania, czy taki rodzaj pracy będzie im odpowiadał. Za nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcy zostali pouczeniu i zobowiązani do powrotu na Ukrainę. Ponadto Komendant Placówki SG w Gołdapi orzekł wobec nich roczny zakaz wjazdu na terytorium RP.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły