Nowi szefowie – WIOŚ i WKZ

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki wręczył powołania na stanowiska: Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowym szefem WIOŚ została Joanna Kazanowska, która rozpocznie pełnienie obowiązków 1 listopada. Natomiast stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z powołaniem, 14 listopada obejmie Dariusz Barton.

Joanna Kazanowska – doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska (od 2003 r.). W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2006 r. aż do października br. była starszym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, gdzie prowadziła zajęcia laboratoryjne, wykłady, seminaria dla studentów na kierunkach technicznych związanych z zarządzaniem i ochroną środowiska. Promotorka ok. 30 prac magisterskich o charakterze analityczno-projektowym w zakresie ochrony środowiska.  W 2008 r. została prorektorem ds. studenckich i dydaktyki PWSZ. W 2010 r. odbyła dwumiesięczny staż praktyczny w Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach w ramach projektu „Transfer wiedzy, transfer doświadczeń”. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych.

inspektor_2

Dariusz Barton – ur. 21 kwietnia 1958 roku w Elblągu, pracę zawodową rozpoczął w 1985 roku jako instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu. W latach 1986-1993 pracował w Biurze Dokumentacji Zabytków Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Elblągu na stanowisku inspektora wojewódzkiego ds. zabytków ruchomych, muzeów i zabytkowego krajobrazu. W latach 1993-96 pracę zawodową kontynuował w Wojewódzkim zarządzie Parków Krajobrazowych w Elblągu jako specjalista ds. promocyjnych i wydawniczych, a następnie w latach 1996-97 jako starszy inspektor wojewódzki ds. kultury w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Zawodowo związany również z Teatrem Dramatycznym w Elblągu, gdzie w latach 1997-2003 pełnił kolejno funkcje: głównego specjalisty ds. organizacyjno-technicznych, po. Dyrektora teatru i dyrektora naczelnego Teatru (od 1998 do 2003 r.). W latach 2004-2007 prowadził własną działalność gospodarczą. W roku 2009 objął stanowisko Konserwatora Zabytków Malborka, a w 2013 Konserwatora Zabytków w Elblągu. W 2014 roku był inicjatorem i koordynatorem opracowania wydawnictwa „Renowacje i Zabytki” poświęconego tematycznie Elblągowi. Autor wielu publikacji o charakterze badawczym i popularno-naukowym.

 


Aktualności

Powiązane artykuły