Informacja dla poszkodowanych rolników

Od rzecznika wojewody otrzymaliśmy taką informację dotyczącą  pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
1. Straty w rolnictwie spowodowane nawałnicami  połączonymi z gradobiciem oraz deszczem nawalnym

 

Od lipca br.,  w związku z wystąpieniem na terenie województwa warmińsko – mazurskiego niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci  huraganu, gradobicia oraz deszczu nawalnego,  komisje powołane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oszacowały szkody w 212 gospodarstwach rolnych w 14 gminach województwa.

W wyniku długotrwałych opadów deszczu, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni, w tym także o charakterze nawalnym, producenci rolni mają problemy ze zbiorem zbóż, a zebrane zboże nie spełnia parametrów jakościowych.

W dniu 22 sierpnia br. odbyło się spotkanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z kierownictwem agencji rolniczych, w którym uczestniczyli także Pan Wojciech Hołownia Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Producentów Rolnych, Witold Ciereszko reprezentujący NSZZ RI „Solidarność” oraz Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przedstawiciele rolników z Warmii i Mazur występują o udzielenie wsparcia dla poszkodowanych gospodarstw, w tym także  w formie wydłużenia spłaty rat wykupu ziemi do 25 lat, umorzenia czynszu dzierżawnego, umorzenia III i IV raty podatku rolnego, prolongaty kredytów, przyspieszenia wypłat dopłat bezpośrednich do końca 2016 r. oraz odstąpienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od sankcji z tytułu niezrealizowanych programów rolnośrodowiskowych.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski poinformował, że aktualnie komisje szacują szkody pod kątem udzielenia pomocy producentom rolnym. W ubiegłym tygodniu  Wojewoda wystosował pismo do samorządów gminnych o rozpowszechnienie wśród rolników informacji o konieczności składania wniosków do gminy o oszacowanie szkód, które stanowią podstawę do występowania przez gminę do Wojewody o uruchomienie prac komisji.  Należy zaznaczyć, że Wojewoda, stosownymi zarządzeniami powołał stałe komisje w całym województwie już w marcu br. i zostają one niezwłocznie uruchamiane w razie napływu wniosków o oszacowanie szkód.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, jak również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie udzielą w ramach posiadanych kompetencji wszelkiej możliwej pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. Ponadto na spotkaniu zgłoszone zostały wnioski dotyczące między innymi uproszczenia procedury związanej z szacowaniem szkód i w związku z tym uruchamianiem pomocy dla poszkodowanych rolników, które zostaną przekazane  do rozpatrzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

2. Pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

 

Obecnie producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej o oprocentowaniu 1,74%  – 2,09% w skali roku dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka i 2,61%  – 3,14 % dla pozostałych.

Na indywidualny wniosek, rolnik może otrzymać wsparcie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek.

Z Agencji Nieruchomości Rolnych można uzyskać wsparcie w postaci odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy. W tym celu musi jednak zostać złożony do ANR indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w postaci ulg w podatku rolnym można otrzymać od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. W tym celu należy złożyć indywidualny wniosek do urzędu gminy. Umorzenie podatku rolnego pozostaje wyłącznie w gestii wójta gminy jako organu podatkowego w tym zakresie. Decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych mają charakter uznaniowy.

Ponadto resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W projekcie określono kryteria przyznawania pomocy oraz tryb rozpatrywania wniosku, zatwierdzania umów oraz wypłaty środków. Uregulowano wysokość i zakres pomocy. Wsparcie w ramach tego poddziałania uzależnione jest od formalnego uznania przez właściwe organy publiczne, że na skutek wystąpienia klęski żywiołowej, niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub katastrofy zniszczeniu uległo co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę. Protokół będzie załączany  do wniosku o przyznanie pomocy.

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły