Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 2/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Litwy i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Litwy i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły