Co na kolejnym Zarządzie Powiatu?

Interesujące tematy biedą omawiane kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Gołdapskiego 20 marca (początek 8.00). Będą to m.in.:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności oraz dokonanie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2012 (referuje kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Gołdapi).

2. Przyjęcie sprawozdania dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego (referuje dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się”).

3. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2012 r. (referuje dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się”).

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia z opłaty za zakwaterowanie trzech wychowanków Bursy Szkolnej w Gołdapi za okres marzec – czerwiec 2013 r. (referuje dyrektor Bursy Szkolnej w Gołdapi).

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Gołdapi (referuje dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołdapi).

6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2013 r. (referuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi);

b) zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej” (referuje młodszy referent ds. zdrowia);

c) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi (referuje sekretarz Powiatu);

d) zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego (referuje sekretarz Powiatu);

 

Ponadto rozpatrywane będą wnioski:

– W sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, który realizuje w roku 2013 wspiera Powiat Gołdapski (referuje naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu).

– Wnioski Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego w sprawie:

a) przekazywania co miesięcznej informacji z działalności spółki GoldMedica w Gołdapi (referuje wicestarosta);

b) decyzji dotyczącej kierunków organów GoldMedica spółka z o.o. w Gołdapi (referuje wicestarosta).

 


Aktualności

Powiązane artykuły