W piątek zagłosują nad budżetem gminy

W piątek o 13.00 rozpocznie się 32. sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem posiedzenia będzie głosowanie nad budżetem gminy na przyszły rok. Szczegółowy program zamieszczamy niżej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja burmistrza na temat pracy Urzędu.

4. Informacja przewodniczącego na temat pracy Rady.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

– wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2013 – 2033;

– uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok;

– omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

– przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających z konsultacji projektu budżetu z różnymi;

– środowiskami i poprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;

– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2012 – 2032;

– zmian budżetu na 2012 rok;

– ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012;

– zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2013 roku;

– ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;

– ustalenia wzoru formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2013;

– wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

– określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami Gminy Gołdap oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zapytania i wnioski sołtysów i przewodniczących organów osiedli.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

Treść uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Terminy posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej.

 


Aktualności

Powiązane artykuły