O restrukturyzacji szpitala, zmianach organizacji ruchu…

starostwo_media_2

starostwo_media_2Wręczeniem przez starostę upominków przedstawicielom gołdapskich mediów zakończyło się poniedziałkowe spotkanie informacyjne. Rozmawiano o najważniejszych problemach związanych z działalnością Starostwa Powiatowego, m.in.: restrukturyzacji szpitala, zmiany organizacji ruchu na ul. Paderewskiego i planach oświatowych.

Na spotkanie przygotowano materiały, które zamieszczamy w załącznikach:

zmiany_w_organizacji_ruchu

nowe_zasady_prawa_jazdy

plany_oswiatowe

jarmark_bozonarodzeniowy

Przekształcenie SP ZOZ w Gołdapi

Jak informuje Starostwo:

29 listopada Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w spółkę kapitałową. Upoważniła tym samym Zarząd Powiatu do dokonania przekształcenia poprzez podpisanie aktu notarialnego sporządzonego na podstawie kwestionariusza przedłożonego przez SP ZOZ. Podpisanie aktu notarialnego planowane jest na dzień 17 grudnia br.

Kolejnym etapem będzie rejestracja utworzonej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie aktualizacja danych podmiotu w rejestrze służb wojewody. Zaplanowane działania rozłożone będą w czasie tak, aby spółka rozpoczęła działalność z początkiem 2013 r.

Krótko mówiąc w najbliższej przyszłości czeka nas:

– sporządzenie aktu notarialnego – po sporządzeniu aktu notarialnego utworzona spółka może funkcjonować jako spółka w organizacji;

– rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

– rejestracja podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rejestrze prowadzonym przez wojewodę;

– planowany termin rozpoczęcia działalności spółki – styczeń 2013.

Warto nadmienić, że w żadnym etapie podmiot leczniczy nie będzie zlikwidowany, ani nie zostanie zawieszona jego działalność.

Liczymy na to, że zmiana formy podmiotu leczniczego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę będzie szansą rozwoju i rozszerzenia katalogu usług medycznych, których mieszkańcy powiatu bezwzględnie potrzebują.

Powiat gołdapski z chwilą przekształcenia przejmie zobowiązania cywilnoprawne wynikające z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 4 431 192, 56 zł wraz z odsetkami liczonymi na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz pozostałe zobowiązania cywilnoprawne i publiczne ujęte w księgach rachunkowych (2 052 992,07 zł). Przejęte zostaną również zobowiązania SPZOZ wobec Powiatu Gołdapskiego (4 489 058,42 zł). Łącznie Powiat przejmie – 10 973 243,05 zł.

Środki finansowe na pokrycie przejętych zobowiązań zabezpieczone zostaną dochodami pochodzącymi z dotacji, o którą powiat wystąpi po przekształceniu.

starostwo_media_1

starostwo_media_3

 


Aktualności

Powiązane artykuły