Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu na ulicy Paderewskiego

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej – ulicy Paderewskiego zostało zmienione również oznakowanie przyległych dróg powiatowych – ulicy Wąskiej, Szkolnej, Malarskiej, Popiełuszki oraz Emilii Plater.

Organem zatwierdzającym projekt organizacji ruchu jednocześnie na ulicach Wąskiej, Szkolnej, Malarskiej, Popiełuszki, Emilii Plater jest Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Olsztynie.
Zmiana organizacji ruchu podyktowana była tym, iż dotychczasowy układ komunikacyjny ulicy Paderewskiego dla klasy drogi wojewódzkiej określonej jako „G”  w zakresie powiązań z ulicami powiatowymi Popiełuszki, Malarska, Szkolna, Wąska nie odpowiadał wymaganiom Warunków Technicznych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania droga klasy G powinna mieć powiązania z drogami niższej klasy niż L (wyjątkowo klasy D) a odstępy między skrzyżowaniami na trenie zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 500m, dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym – nie mniejsze niż 400m, w związku z czym niezbędne było wystąpienie do Ministra Infrastruktury w zakresie odstępstwa od warunku odległości skrzyżowań wynoszący minimalnie 400 m.
W celu ograniczenia ilości skrzyżowań zaprojektowano zmianę włączenia ulicy Popiełuszki do ulicy Paderewskiego przez włączenie wlotu ulicy Popiełuszki na wspólne skrzyżowanie z ulicą Malarską. Ponadto zaprojektowano zmiany w organizacji ruchu przyległych ulic powiatowych po stronie prawej od ulicy Paderewskiego tj. na ulicy Wąskiej i Szkolnej wprowadzając jeden kierunek ruchu od ulicy Paderewskiego w kierunku ulicy Armii Krajowej.
Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) stanowią, iż organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi zatwierdza – na podstawie złożonych projektów – organizację ruchu na tej drodze. Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii
Organy zarządzające ruchem na drogach, właściwe dla dróg danej kategorii, określone zostały w art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), który m.in. stanowi, że zarządza ruchem na drogach:
– wojewódzkich – marszałek województwa,
– powiatowych i gminnych – starosta,
Mając na uwadze sygnały ze strony mieszkańców, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym starosta gołdapski Andrzej Ciołek wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany wprowadzonej organizacji ruchu na ulicy Szkolnej poprzez zmianę kierunku ruchu w relacji od ulicy Armii Krajowej do ulicy Paderewskiego.

M.Wiszniewska, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu


Aktualności

Powiązane artykuły