Są gwarantem ochrony wody, gleby i powietrza

t_wraksaRozmawiamy z inż. Tomaszem Waraksą, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap.

Można powiedzieć, że Nadleśnictwo Gołdap wzrosło w naszą społeczność, ale to nie oznacza, że mieszkańcy mają dostateczną wiedzę na temat tej instytucji. Warto chyba trochę o tym powiedzieć, i nie tylko z tej okazji, że ten rok został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów.

– Tak, rok 2011 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Lasów. Głównym założeniem Międzynarodowego Roku Lasów jest zwrócenie uwagi na mnogość funkcji jakie spełniają lasy – od ochrony różnorodności biologicznej poprzez źródła pracy, żywności, drewna do czystej wody. Lasy są gwarantem ochrony wody, gleby i powietrza.

Teraz może przekażmy w pigułce kilka informacji o Nadleśnictwie Gołdap…

– Nadleśnictwo Gołdap swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje polską część Puszczy Rominckiej. Cała puszcza to powierzchnia 36 tys. ha. Nadleśnictwo Gołdap zarządza powierzchnią ok. 14 tys. ha. Tylko część z tych 14 tys. jest objęta zagospodarowaniem. Na terenie Nadleśnictwa stosuje się różne formy ochrony przyrody. Utworzonych zostało sześć rezerwatów o łącznej powierzchni ponad 830 ha. Inną formą ochrony przyrody są tzw. ONG – Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem. Stanowią one reprezentatywne ekosystemy zachowujące stan naturalny. Takie fragmenty lasu są wyłączone z pozyskania drewna i poddawane naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. W Nadleśnictwie Gołdap takich lasów jest ponad 900 ha.

Na mojej poczcie jest informacja od jakiejś firmy o zakończeniu prac nad certyfikatem FSC – co to jest?

– Nadleśnictwo Gołdap wraz z innymi nadleśnictwami RDLP Białystok przystąpiło do uzyskania certyfikatu FSC. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej na zasadach nie tylko ekonomicznych, ale również społecznych i przyrodniczych. Ważnym elementem gospodarowania w lasach jest dbanie o rozwój różnorodności. W ramach certyfikacji gospodarki leśnej wyznaczono kilka tysięcy hektarów o szczególnych walorach przyrodniczych tzw. HCVF. Proces gospodarowania w tych lasach jest bardzo zróżnicowany i zabiegi tam przeprowadzane są szczególnie nastawione na ochronę cennych przyrodniczo, występujących tam elementów przyrody. Np. rzadkie-chronione gatunki fauny i flory.

Do tego dochodzi Natura 2000…

– Puszcza Romincka objęta została Naturą 2000. Jest to również nowa forma ochrony lasów w ramach porozumień międzynarodowych. Sieć Natura 2000 powołana jest do ochrony całego ekosystemu i jego bioróżnorodności.

I turystyka…

– Tak. To jeden z elementów naszej działalności. Wspieramy między innymi utrzymanie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, również ścieżek edukacyjnych.

Wiadomo, że Nadleśnictwo musi na siebie zarabiać…

– Nadleśnictwo Gołdap w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej pozyskuje rocznie ok. 50 tys. metrów sześciennych drewna. Średnia cena sprzedaży w roku 2010 wynosiła 146 zł za m3. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży drewna Nadleśnictwo wykonuje szereg zabiegów hodowlano-gospodarczych, utrzymuje całą infrastrukturę i zatrudnia 47 pracowników. Należy tu podkreślić że w Lasach Państwowych pozyskuje się około 60 proc. przyrostu miąższości drewna. Czyli 40 proc. przyrostu miąższości drewna jest kumulowane w drzewostanach na pniu.

Co Pan sądzi o pomyśle utworzenia tu Parku Narodowego?

– Tworzenie nowych form ochrony przyrody np. Parku Narodowego Puszczy Rominckiej, moim zdaniem, jest złym kierunkiem. Dawno już zauważono że bierna ochrona przyrody, czyli zaniechanie jakichkolwiek działań doprowadza do zaniku wielu cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Takie procesy obserwowane są w istniejących parkach narodowych, gdzie corocznie znika kilkanaście gatunków rzadkich i chronionych roślin i zwierząt a wiele innych wyraźnie wycofuje się. Co dziwne, gatunki te nadal żyją poza parkami, gdzie prowadzi się zabiegi gospodarczo-hodowlane. Paradoksalnie, to racjonalna gospodarka leśna stwarza najkorzystniejsze warunki dla ich rozwoju.

Dziękujemy za rozmowę.


Aktualności

Powiązane artykuły