Przedyskutują i zaopiniują

Podczas posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, które odbędzie się 31 sierpnia o 12.00 radni będą m.in. omawiali z dyrektorami szkół przygotowanie ich placówek do nowego roku szkolnego.

Ponadto będą opiniowali uchwały dotyczące:

– Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołdapi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

– Przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

– Wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdap.

– Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap

– Budżetu.


Aktualności

Powiązane artykuły