Miliony złotych na wsparcie przedsiębiorców z Warmii i Mazur

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął kolejny krok zmierzający do powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (spółka, której 100 proc. udziałowcem jest województwo) 220 mln zł na pożyczki i poręczenia adresowane do przedsiębiorców z regionu.

Sposób dystrybucji środków finansowych i wydatkowania szczegółowo opisany został w Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Strategia Inwestycyjna stanowi narzędzie realizacji polityki województwa warmińsko-mazurskiego w sferze przedsiębiorczości, określonej do końca 2030 roku w dokumencie strategicznym regionu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

– Zakładamy, że udostępnienie pożyczek zmniejszy lukę inwestycyjną przedsiębiorstw w regionie i tym samym przyczyni się do realizacji celu strategicznego Inteligentna produktywność, wyznaczonego w Strategii regionalnej – przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Warmia i Mazury to jedno z najlepszych i najbardziej interesujących miejsc dla inwestorów w Polsce. Tu można pracować, prowadzić biznes i jednocześnie aktywnie wypoczywać, korzystając z przyrodniczych i krajobrazowych uroków tej wyjątkowej krainy.

Strategia Inwestycyjna określa kluczowe cele, warunki i zasady wykorzystania zasobów zwróconych z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na długofalowy charakter produktów finansowych przygotowana została na okres dziesięciu lat – od 2023 do 2033 roku. Realizacja Strategii Inwestycyjnej ma na celu pobudzenie aktywności gospodarczej, rozwoju konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez możliwość skorzystania z preferencyjnych pożyczek i poręczeń.

Do współpracy w udzielaniu pożyczek Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaangażuje doświadczone fundusze pożyczkowe, dzięki czemu dostępność produktów finansowych zapewniona zostanie w całym regionie.

W najbliższym czasie zaplanowano podpisanie umowy z Agencją.


Aktualności

Powiązane artykuły