Dubeninki. Nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Dubeninki ogłasza na wolne kierownicze stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr  546/2023

WÓJTA GMINY DUBENINKI

z dnia 7 czerwca 2023r.

 

 • w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko
  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm) oraz art. 11 – 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 530) oraz Zarządzenia Nr 142/2020 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  zarządza się, co następuje:

 • 1
 1. Ogłasza się nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 142/2020 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 maja 2020r.
 4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podlega opublikowaniu
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.
 • 2
 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną, do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach w następującym w składzie:
 2. Ewa Bogdanowicz-Kordjak – przewodniczący komisji
 3. Anna Kraszewska – sekretarz komisji
 4. Hanna Biedrzycka  – członek komisji
 5. Teresa Romanowska – członek komisji.
 6. Emilia Krawczyk – członek komisji.
 7. Komisja Rekrutacyjna może podejmować prawomocne decyzje w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji.
 • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 546/2023

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 7 czerwca 2023r.

WÓJT GMINY DUBENINKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki.
 2. Określenie stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
 3. Wymagania wobec kandydata:
 4. a) Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.),
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
  ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.),
  ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. zm.),
  ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),
  ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.),
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn. zm.),
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),

a także umiejętność ich interpretacji i stosowania,

 • przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach,
 • znajomość i umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • gotowość podjęcia pracy od 1 sierpnia 2023r.
 1. b) Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,
 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, systematyczność,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz z budżetu państwa,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów oraz innych decyzji kierowniczych, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności,
 • reprezentowanie ośrodka na zewnętrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu ośrodka,
 • podejmowanie decyzji w indywidulanych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych ośrodka na postawie stosownych, wymaganych przepisami prawa upoważnień,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności ośrodka,
 • analizowanie działalności ośrodka pod względem finansowym oraz zabieganie o środki na pokrycie statutowych i ustawowych zadań ośrodka,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi mającymi związek z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczo-pomocowych,
 • przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania ośrodka i efektywności pomocy społecznej,
 • wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ośrodku,
 • dbanie o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości oraz niezwłoczne ich usuwanie,
 • realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy,
 • realizowanie zadań zleconych przez administrację rządową,
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • wymiar czasu pracy – praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • miejsce pracy – miejsce pracy mieści się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym bez windy. Bezpieczne warunki pracy. Toalety niedostosowane do potrzeb osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Bezpośredni kontakt z interesantami. Praca w szczególności siedząca, ale też wymagająca pracy w terenie. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Dubeninki.
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania”)*; wypełniony i podpisany;
 • podpisany życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.),
 • ewentualnie inne kopie dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 • kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe, a w przypadku trwania stosunku pracy oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa zgodnie z wymaganiami niezbędnymi,*
 • podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,*
 • podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • pisemna koncepcja funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*

Uwaga:

– Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej.

– Druki oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania”).

– Potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów dokonuje kandydat przez dokonanie odpowiedniej adnotacji opatrzonej datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki
 • oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach”,
 • termin składania ofert: do 19 czerwca 2023r. do godz. 1500 decyduje data i godzina wpływu do urzędu,
 • dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane,
 1. Informacje dodatkowe:
  • postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dubeninki. Tryb pracy Komisji określa „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dubeninki przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki (pok. Nr 6) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza gminy Pani Ewy Bogdanowicz-Kordjak pod numerem telefonu 87 615-81-37,
  • złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej,
  • informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przez okres trzech miesięcy,
  • dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do II etapu można odebrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki w terminie 30 dni od terminu składania ofert lub będą zniszczone po upływie tego okresu,
  • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, zastosowanie będzie miał art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j. Dz. U. z 2022r. poz. 530).

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZY NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dubeninki, z siedzibą przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dubeninki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (naboru na stanowisko urzędnicze).
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO – Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

2) w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

3) jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 3. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Aktualności

Powiązane artykuły