Wojewoda ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie remontu dróg

Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie art. 21 ust. 1b ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.

 

 

 

Termin składania wniosków od 4 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając pocztą na ww. adres.
W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 15:30 dnia 3 lutego 2023 r. jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.
W przypadku wniosków przesłanych pocztą, data 3 lutego 2023 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako
niespełniające wymogów formalnych.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. dla województwa
warmińsko-mazurskiego wynosi: 60 802 754,43 zł, w tym:

– środki przeznaczone na zadania powiatowe: 30 401 377,21 zł,
– środki przeznaczone na zadania gminne: 30 401 377,22 zł.
* Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach naboru na 2023 może ulec zmianie w szczególności: po zatwierdzeniu list z tego naboru przez Prezesa Rady Ministrów,
w związku z oszczędnościami przetargowymi dot. zadań, rezygnacją Beneficjentów z realizacji zadań

Obowiązujące zasady:

 • o dofinansowanie z Funduszu mogą ubiegać się samorządy gminne i powiatowe, za wyjątkiem prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;
 • dofinansowaniem mogą być objęte zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i dróg gminnych (poprzez remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym – art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane);
 •  wniosek o dofinansowanie składa ustawowy zarządca drogi na dzień złożenia wniosku (art. 19 ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych);
 • we wniosku o dofinansowanie należy określić przewidywany koszt i czas realizacji zadania oraz termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania;
 • dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte tylko zadania rozpoczynające się w 2023 r.;
 • dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte inwestycje już realizowane, z zastrzeżeniem, iż finansowanie dotyczyć będzie wyłącznie kosztów poniesionych od 1 stycznia 2023 r.;
 • realizacja zadań możliwa będzie wyłącznie w okresie rocznym (do 12 miesięcy);
 • okres realizacji zadania liczony jest od dnia podpisania umowy z wykonawcą do daty dokonania ostatniej płatności związanej z realizacją inwestycji (zakończenie finansowe);
 • umowa o udzielenie dofinansowania zadania, którego okres realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, wygasa z mocy prawa jeżeli wnioskodawca nie zawrze umowy na realizację zadania w terminie do 15 grudnia roku, na który w planie finansowym Funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie tego zadania;
 • w przypadku gdy termin realizacji zadania rocznego kończy się w kolejnym roku, wypłata dofinasowania musi nastąpić do końca roku 2023;
 • poziom dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych zostanie określony przy ustalaniu listy zdań powiatowych i zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu;
 • maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego zadania wynosi 30 mln zł;
 • w ramach realizacji zadań polegających na remoncie dróg powiatowych lub dróg gminnych mogą być dofinansowane zadania polegające na remoncie skrzyżowań;
 • oceny wniosków o dofinansowanie dokonuje Wojewódzka komisja oceny wniosków powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

* Nie dopuszcza się składania wniosków w formule „Zaprojektuj i zbuduj”.
* Klasyfikacja budżetowa: wydatki bieżące.
* Zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy o RFRD, zadanie powiatowe oraz zadania gminne może zostać umieszczone tylko na jednej liście zadań powiatowych i gminnych.

Koszty kwalifikowane zadania obejmują (koszty poniesione od 01 stycznia 2023 r.):

 • koszt robót budowlanych oraz robót dotyczących ruchu drogowego wykonywanych w obrębie pasa drogowego;
 •  koszt badań laboratoryjnych, ekspertyz, itp.;
 •  koszt nadzoru inwestorskiego, archeologicznego, itp.;
 •  koszt zieleni drogowej;
 •  koszt tablic informacyjnych.

Koszty niekwalifikowane zadania obejmują:

 •  koszty poniesione przed rokiem 2023
 •  koszty robót dotyczących infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, np.: koszty wykonania sieci wodociągowej, gazowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektrycznej (z wyjątkiem oświetlenia drogowego, który jest kosztem kwalifikowanym), przyłączy do tych sieci lub usunięcia kolizji z nimi.

Wymogi formalne:

 • wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu, wnioski złożone po terminie podlegają odrzuceniu;
 •  wniosek należy złożyć na właściwym formularzu;
 •  wniosek powinien być złożony przez uprawniony podmiot;
 • wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione;
 • wniosek należy wypełnić z należytą starannością, szczególnie w zakresie spójności danych i informacji;
 •  wniosek powinien spełniać wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu wniosku wymienione w Karcie oceny formalnej;
 •  do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane załączniki;
 •  wniosek powinien spełniać wytyczne określone w ogłoszeniu o naborze.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

 • zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonywania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora lub zaświadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia tego sprzeciwu,
 •  czytelną mapę poglądową z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną;
 •  projekt stałej organizacji ruchu (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w wyniku realizacji którego stała organizacja ruchu nie ulega zmianie, należy dołączyć obowiązującą zatwierdzoną stałą organizację ruchu),
 •  projekt zagospodarowania terenu lub plan sytuacyjno-wysokościowy/mapa sytuacyjno-wysokościowa ze wskazaniem wszystkich elementów drogi;
 •  oświadczenie o przekazaniu danych o sieci dróg publicznych.

Załączniki opcjonalne/dodatkowe:

 •  zaświadczenie o liczbie zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych w podziale na lata 2020, 2021 i 2022 (dane pozyskane z Policji) – w przypadku jeśli zadanie obejmuje remont przejścia dla pieszych;
 •  zaświadczenie o liczbie osób zabitych lub rannych w wyniku zdarzeń drogowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych w podziale na lata 2020, 2021 i 2022 (dane pozyskane z Policji) – w przypadku jeśli zadanie obejmuję remont przejścia dla pieszych;

Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty dotyczące naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały zamieszczone na stronie internetowej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

UWAGA !
Dane przedstawione we wniosku muszą odzwierciedlać stan faktyczny. Podawane parametry techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastrukturyi Nieruchomości – p. Izabelą Sielicką-Werner tel. (89) 52 32 561, pokój 126 – przewodniczącą
Komisji oceny wniosków, p. Lilianą Klimek tel. (89) 52 32 443, pokój 349.

Załączniki:

Karta_oceny_merytorycznej_drogi_(R)

Wniosek_o_dofinansowanie_-_drogi_(R)

Instrukca_oceny_dla_komisji_drogi_(R)

Instrukcja_wypełniania_wniosku_(R)

Karta_oceny_formalnej_-_drogi_(R)

Załącznik_do_wniosku_-_oświadczenie_o_przekazaniu_danych_o_sieci_dróg_publ


Aktualności

Powiązane artykuły