Urząd Miejski Informuje. Informacja o podjętych działaniach związanych z zabezpieczeniem w ciepło

Szanowni Mieszkańcy, wobec stale rosnących od 2021 roku cen ciepła sieciowego jakie przedkłada mieszkańcom Gminy Gołdap zewnętrzne koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz według zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki taryf, Urząd Miejski mając na uwadze skalę problemu z jakim muszą mierzyć się zarówno mieszkańcy jak i instytucje użyteczności publicznej, podjął następujące kroki:

 

 

  • styczeń 2022 r. – w odpowiedzi na sygnały mieszkańców zorganizowano spotkanie Radnych, mieszkańców Gołdapi z Panem Andrysiewiczem – dostawcą ciepła na terenie Gminy Gołdap – celem udzielenia informacji i wskazania na jakiej podstawie i w oparciu o jakie ceny została ustalona nowa o ponad 160% wyższa od poprzedniej cena za dostawę ciepła. Ponadto pisemnie, Pan S. Andrysiewicz został zobowiązany do ponownego przeanalizowania i obniżenia stawki za ciepło oraz podjęcia działań aby w przyszłości ceny ciepła nie wzrastały tak drastycznie.
  • styczeń 2022 r. – Urząd Miejski w Gołdapi wystosował Petycję do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wnosząc o ponowną analizę wniosku Pana Stanisława Andrysiewicza w sprawie zatwierdzenia taryfy. W odpowiedzi na petycję Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej wyjaśnia: „(…) kwestia wysokości opłat za ciepło ponoszonych przez odbiorców jest przedmiotem szczególnej kontroli ze strony Prezesa URE podczas postępowań administracyjnych, związanych z zatwierdzaniem taryf dla ciepła opracowanych przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia ustalonej przez przedsiębiorstwo ZB S. Andrysiewicz taryfy dla ciepła, w sposób szczegółowy dokonana została weryfikacja złożonego przez przedsiębiorstwo wniosku w świetle wskazanych wyżej przepisów ustawy – Prawo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE wezwał kilkukrotnie przedsiębiorstwo energetyczne do złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających uzasadnienie wniosku. W związku z powyższym, niniejsza petycja została rozpatrzona negatywnie.”
  • styczeń 2022 r. – Urząd Miejski w Gołdapi wystosował Petycję do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wnosząc o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcy dostarczającemu ciepło na terenie gminy Gołdap w sprawie dotyczącej nadużywania pozycji dominującej polegającej na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych w sprawie dotyczącej ustalenia cen taryfy dla ciepła na ternie gminy Gołdap.
  • marzec 2022 r. – pismo do ZB S. Andrysiewicz zobowiązujące przedsiębiorcę do ponownej kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło oraz natychmiastowe złożenie wniosku do URE o zmianę taryfy. W odpowiedzi Pan S. Andrysiewicz wskazuje: „(…) jedyną instytucją, wobec której Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz zobowiązany jest prowadzić kompleksowe czynności dotyczące taryfy dla ciepła, jest Urząd Regulacji Energetyki. Urząd Regulacji Energetyki jest instytucję, która reprezentuje interesy odbiorców ciepła. Urząd Regulacji Energetyki, przy okazji zatwierdzania kolejnej taryfy dla ciepła, weryfikuje, czy przedsiębiorstwo energetyczne nie uzyskało nieuzasadnionych korzyści w okresie obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła (…)” Korespondencja jw. i analiza zaistniałej sytuacji wykazała że wzrost cen ciepła  sieciowego i gazu jest w głównej mierze konsekwencją wzrostu cen paliwa LNG (ciekły gaz ziemny) na rynku krajowym i europejskim.
  • lipiec 2022 r. – wystąpiono z pismem do Polskiej Spółki Gazownictwa w Olsztynie z prośbą o realizacje inwestycji polegającej na budowie gazociągu zasilającego gminę i miasto Gołdap w gaz wraz z siecią dystrybucji. W odpowiedzi Kierownik Działu Rozwoju wskazuje: „(…) W mieście występuje dobrze rozwinięta sieć gazowa oraz sieć ciepłownicza, co teoretycznie ogranicza potencjał zagospodarowania nowych Klientów na rzecz nowego operatora systemu gazowego w mieście Gołdap. Dotychczas przeprowadzone wielowariantowe analizy ekonomiczne, biorąc pod uwagę obowiązujące w naszej spółce wewnętrzne regulacje w zakresie metodyki szacowania potencjału oraz sporządzania analiz ekonomicznych wykazały brak opłacalności dla budowy sieci gazowej w mieście i gminie Gołdap. Wobec powyższego, na ten czas Polska Spółka Gazownictwa nie planuje budowy sieci gazowej w mieście Gołdap, jednakże w przypadku pojawienia się odpowiednio dużych Odbiorców zainteresowanych znacznym poborem paliwa gazowego (tj. Deklarowana moc przyłączeniowa ok. 1000m3/h i roczny pobór gazu ok. 2 mln m3/rok) oraz zdecydowanych zawrzeć umowy o przyłączenie do sieci gazowej Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie deklaruje gotowość ponownego rozpatrzenia możliwości przyłączenia Odbiorców do sieci gazowej oraz gazyfikacji miasta i Gminy Gołdap.”
  • lipiec 2022 r. – wystosowano pismo do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o ujęcie w planach inwestycyjnych rządu inwestycji polegającej na budowie gazociągu zasilającego gminę i miasto Gołdap w gaz wraz z siecią dystrybucji lub budowa stacji regazyfikacji. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych.
  • wrzesień 2022 r. – w ślad za informacją otrzymaną od ZB S. Andrysiewicz o zagrożeniach związanych z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a co za tym idzie, możliwości zaprzestania dostaw ciepła już w miesiącu wrześniu 2022 r., zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu zobowiązano dostawcę ciepła do bieżącego raportowania stanu zabezpieczenia gminy w ciepło oraz podjęto działania odnośnie koordynacji prac w zakresie pozyskania rekompensat dla końcowych odbiorców ciepła wg projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ponadto przekazana została informacja otrzymana od ZB S. Andrysiewicz o możliwości wystąpienia problemów zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców gminy Gołdap już we wrześniu 2022 r. do:  Prezesa Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Parlamentarzystów z terenu Warmii i Mazur, Prezesa URE, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z prośbą o współpracę i podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia przedstawionego przez koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne (ZB S. Andrysiewicz) odpowiedzialne za dostarczanie ciepła mieszkańcom gminy Gołdap.

 

Podstawowym kierunkiem działania interwencyjnego w chwili obecnej jest utrzymanie dostaw ciepła na bieżący sezon grzewczy, które wg deklaracji ZB S. Andrysiewicz od strony technicznej jest możliwe. Problem stanowią stale rosnące koszty paliwa LNG. Po rozmowach Burmistrza Gołdapi z ZB S. Andrysiewicz oraz w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, szansą na obniżenie kosztów za ciepło są niewątpliwie rekompensaty wprowadzone ww. ustawą. Jednoskładnikowa cena ciepła wg ustawy rekompensowana będzie do poziomu 150,95 zł/GJ netto (wg zatwierdzonej 15.09.2022 przez URE taryfy dla ZB S. Andrysiewicz aktualnie cena jednoskładnikowo wynosi ok. 400 zł/GJ). Do ceny ciepła doliczyć należy opłaty przesyłowe wg obowiązującej taryfy (ok. 50 zł/GJ) oraz podatek VAT. Powyższe, przy aktualnej wysokiej cenie ciepła stanowi istotne wsparcie odbiorców, jednocześnie będąc jedynie tymczasowym rozwiązaniem problemu na sezon grzewczy 2022/2023. Z tego względu równolegle podjęto działania mające na celu poszukiwanie alternatywnych rozwiązań zaopatrzenia w ciepło odbiorców ciepła z terenu miasta przyłączonych do systemu ciepłowniczego.

 

Wszelkie informacje z zakresu ciepłownictwa w gminie Gołdap w szczególności związane z ww. ustawą o rekompensatach będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zakładka: Dla mieszkańca / Urząd Miejski / Ciepłownictwo

https://www.goldap.pl/pl/1732/0/cieplownictwo.html

Osoba do kontaktu: Jarosław Duchnowski – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych.

tel.: 87 615 60 21


Aktualności

Powiązane artykuły