Wojewoda zakwestionował dwie gminne uchwały

Po raz kolejny wojewoda zakwestionował uchwały Rady Miejskiej. Tym razem dwie – „w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i Domu Przedpogrzebowego na terenie Gminy Gołdap” oraz „w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu”.

 

Z uzasadnień wojewody wynika przede wszystkim to, że redagujący uchwałę nie dostosowują się do norm (i zarazem pewnych ograniczeń), które zawiera ustawa, zatem prawo krajowe. W jednym z uzasadnień czytamy m.in.: Wskazać należy, że kwestionowana uchwała stanowi akt prawa miejscowego, a organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. W państwie prawa organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Każda norma kompetencyjna musi być zatem tak realizowana, aby nie naruszała przepisów ustawy i uwzględniała treść delegacji ustawowej. Przekroczenie kompetencji lub jej niewypełnienie przez radę przy podejmowaniu uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące jej nieważnością odpowiednio: w części- w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje albo – w całości.

W ocenie organu nadzoru, rada gminy nie posiada kompetencji do powtarzania lub modyfikowania w treści aktu prawa miejscowego, kwestii uregulowanych kompleksowo w ustawie. Takie postępowanie wykracza poza delegację ustawową organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W kwietniu wojewoda zakwestionował uchwałę Rady Miejskiej Gołdapi dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych „za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu”.

Jaka zatem może być konkluzja? Urzędnicy gminni, burmistrz oraz radni tworzący takie uchwały powinni dokładnie zapoznać się z odpowiednimi ustawami, zwłaszcza z „Ustawą o samorządzie gminnym”.

Niżej uzasadnienia wojewody:

PN.4131.230.2022 – rozstrzygnięciee nadzorcze L_396_2022

PN4131.229.2022 – rozstrzygnięcie nadzorcze do L_395_2022

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły