Realizacja Tarczy Antykryzysowej w powiecie gołdapskim

Starosta gołdapski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do dnia 31.12.2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 7 963 362,30 zł na następujące formy wparcia:

 

 

I Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej

1) liczba wypłaconych pożyczek: 793

2) kwota wypłaconych pożyczek: 3 955 010,00 zł

 

II Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 128

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 750

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 3 269 186,01 zł

 

III Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 3

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 11

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 46 786,29 zł

 

IV Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników

1) liczba wypłaconych dofinansowań: 134

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 692 380,00 zł


Aktualności

Powiązane artykuły