Pieniądze na lecznictwo psychiatryczne

Zarząd województwa ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięć dotyczących świadczeń medycznych w zakresie chorób psychicznych.

W pierwszym konkursie (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia poddziałania, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych) do rozdysponowania jest ponad 9,4 mln zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację placówek medycznych oraz na ich doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, a także – dodatkowo – na środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19).

O dofinansowanie mogą się ubiegać: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przedsięwzięcie nie dotyczy podmiotów z obszaru ZIT Elbląg, do tego obszaru jest bowiem skierowany kolejny nabór (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis).

W tym konkursie do rozdysponowania jest ponad 330 tys. zł. Środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zadania dotyczące świadczeń medycznych w zakresie chorób psychicznych, na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz – dodatkowo – na środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19).

Wnioski w obu konkursach można składać od 30 kwietnia do 29 maja.


Aktualności

Powiązane artykuły