Zmiany w RPO WiM 2014-2020

Po renegocjacjach z Komisją Europejską i uzyskaniu od niej zgody na wprowadzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zarząd województwa zdecydował dziś (10 marca) o wprowadzeniu zamian w poszczególnych osiach priorytetowych.

Decyzje polegają na przesunięciu środków między osiami priorytetowymi oraz między działaniami wewnątrz osi. Dotyczą one osi: Regionalny rynek pracy, Włączenie społeczne, Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Efektywność energetyczna, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz Kultura i dziedzictwo.

– Chodziło o to, żeby przesunąć środki z działań, na które nie ma w regionie aż tak dużego zapotrzebowania na te, których najbardziej oczekują mieszkańcy – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – To pozwoli nam wykorzystać unijne pieniądze z jak największą korzyścią dla regionu.

Dzisiejsze decyzje zamykają proces reprogramowania i pozwalają na ogłoszenie nowych konkursów oraz uruchomienie list rezerwowych.

Powiązane artykuły