Podpisali aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państw

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali dziś aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór reprezentował nadleśniczy Mariusz Kimszal, Nadleśnictwo Gołdap nadleśniczy Grzegorz Jejer, a Nadleśnictwo Olecko nadleśniczy Zbigniew Piotr Poniatowski. Aneksy są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.

„Problematykę lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i niepaństwowych) reguluje ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Dodatkowo tematyka lasów niepaństwowych ujęta jest w wielu innych ustawach, do których między innymi należy zaliczyć:

  • ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku
  • ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007
  • ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004
  • kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964
  • kodeks wykroczeń z 20 maja 1971
  • ustawę o leśnym materiale rozmnożeniowym z 7 czerwca 2001

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Nadzór polega na możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. W przypadku lasów niepaństwowych nadzór ma charakter wyłącznie przedmiotowy, gdyż nie odnosi się bezpośrednio ani do właściciela, ani do samego obszaru leśnego, a jedynie do działań (zabiegów gospodarczych) podejmowanych na danym gruncie leśnym.”

(http://www.warszawa.lasy.gov.pl/nadzor-nad-lasami-niepanstwowymi#.XkJrj2hKiUk)


Aktualności

Powiązane artykuły